Gå til sidens hovedinnhold

Ap og Sp enige om oppløsning av Troms og Finnmark

Sjekk hva den nye regjeringen vil satse på.

(iFinnmark)

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i regjeringserklæringen at de ønsker å godkjenne søknaden fra Troms og Finnmark om å oppløse fylket.

I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det, står det i Hurdalplattformen.

Fylkeskommuner og kommuner som er tvangssammenslått, og vedtar å sende søknad om oppløsning innen 1. juli 2022, skal få godkjent søknaden.

De to regjeringspartiene er også enige om å endre kommunenes og fylkenes inntektssystem, blant annet for å fjerne elementer som gjør det mindre gunstig for kommuner å droppe sammenslåing.

– Det lokale demokratiet må utvikles gjennom desentralisering av oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. Regjeringen vil vurdere å overføre statsforvalternes oppgaver som ikke omhandler tilsyn, kontroll eller klage, til fylkeskommunene. Jordvern skal være unntatt, skriver partiene.

Regjeringsplattformen nevner ikke fødeavdeling i Alta

Ap og Sp nevner ikke fødeavdeling eller nytt sykehus i Alta i sin regjeringsplattform.

Tidligere har Sp uttalt at de krever en ny fødeavdeling for å gå inn i regjering.

I Hurdalserklæringen skriver partiene kun at regjeringen vil følge opp prosessen for å videreutvikle spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta.

I tillegg lover partiene å legge fram en stortingsmelding om det helhetlige føde- og barselstilbudet som omfatter både bemanning, følgetjenesten, heltidsstillinger for jordmødre og en ny finansieringsmodell på fødeavdelingene som premierer faglig kvalitet.

Vil vurdere tiltak i tiltakssonen

Den nye regjeringen vil sette i gang nye tiltak for å skape optimisme og utvikling i hele landet, men erkjenner at befolkningsnedgangen i nord må snus til befolkningsvekst.

Regjeringen vil derfor evaluere de personrettedetiltakene i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms må evalueres. «Et program for utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken blir særlig viktig for denne landsdelen», heter det i Hurdalplattformen.

Vedum: Det har vært en god arbeidsøkt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det har vært en god arbeidsøkt i det omfattende arbeidet med regjeringsplattformen, som han føler et stort eierskap til.

– Vi har jobbet som et team for å finne de beste løsningene, og jeg er veldig fornøyd. Nå får vi en regjering som ikke overkjører, men lytter til og ser folk, og som utvikler hele Norge, sier Vedum.

Han sier at arbeidet med å meisle ut den nye regjeringens politikk har vært en god arbeidsøkt.

– Og jeg gleder meg allerede til neste runde, som begynner i morgen, sier han.

Støre: – En plattform Ap er godt fornøyd med

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiet har fått innfridd alle de 40 punktene i hundredagersplanen de la fram før valget i regjeringsplattformen.

– Dette er en plattform vi er svært god tilfredse med i AP. Stortingsgruppa sluttet seg varmt til den, og den leverer på våre sentrale saker: Arbeid, velferd og klima, sier han.

– Dette har vi ikke fått til gjennom å nedkjempe Senterpartiet, tvert imot har vi blitt enige om det aller meste i disse punktene, sier Ap-lederen.

Sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la han onsdag formiddag fram den 80 sider lange Hurdal-plattformen utenfor Hurdalsjøen Hotell. Tidligere onsdag ble den godkjent av stortingsgruppene i de to respektive partiene.

Ap og Sp vil innføre daglige skolemåltid

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om at de vil gradvis innføre et daglig sunt og enkelt skolemåltid.

I tillegg ønsker de to regjeringspartnerne å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv, heter det i Hurdalsplattformen, som ble lagt fram onsdag.

Hurdalsplattformen: Abortnemndene skal utredes

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil utrede abortnemndene, men dersom de ikke blir enige, åpner de for å søke flertall for hvert sitt standpunkt.

Regjeringen vil «nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder. Regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven», heter det i Hurdalsplattformen.

Arbeiderpartiet ønsker å avvikle systemet med nemnder og i praksis utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. Senterpartiet vil beholde dagens abortlov, men vil «gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn».

Nemndsystemet har vært svært omdiskutert. Motstanderne av ordningen mener den er unødvendig og en ekstra belastning for kvinnene. Nesten alle abortsøknader mellom uke 12 og uke 18 blir innvilget.

Ap og Sp vil øke CO₂-avgiften opp mot 2.000 kroner i 2030

Ap og Sp skriver i den nye regjeringsplattformen at CO₂-avgiften skal gradvis økes til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.

Det går fram av Hurdalserklæringen, som ble lagt fram onsdag.

Senterpartiet har tidligere motsatt seg en slik økning av CO₂-avgiften, mens Arbeiderpartiet har vært tilhengere av det.

Vil innføre moms på elbil over 600.000 kroner

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i sin regjeringserklæring at de vil innføre moms på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

Dette gjøres for å sørge for en rettferdig klimapolitikk, skriver den nye regjeringen i erklæringen.

I dag er det ikke moms på nye elbiler, uansett pris. De ulike avgiftsfritakene på elbil har vært et politisk stridsspørsmål de siste årene.

Støre-regjeringen kutter lengden på kontantstøtten

Kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder blir kuttet, varsler Ap og Sp i regjeringsplattformen.

De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte, går det fram av Hurdalsplattformen.

I dag kan foreldre få kontantstøtte for alle barn som er mellom ett og to år.

Den nye regjeringen vil gi idretten og frivilligheten full momskompensasjon

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil gi idretten, frivilligheten og kulturen full momskompensasjon gjennom en regelstyrt ordning.

Det har vært et viktig punkt for Senterpartiet i forhandlingene om regjeringsplattform og kommer fram i Hurdalsplattformen som ble lagt fram onsdag.

– Dette er en stor seier for hele frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Det samlede skatte- og avgiftsnivået på inntekter skal holdes uendret

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået på inntekt uendret og redusere elavgiften og drivstoffavgiften.

Regjeringsplattformen inneholder også et løfte om å holde selskapsskatten på 22 prosent. Den nye regjeringen skriver at de ønsker å gjøre formuesskatten mer rettferdig, ved å øke skatten for personer med store formuer, mens bunnfradraget økes.

Inntektsskatten for de med inntekter under 750.000 kroner skal senkes, mens de over skal få økt skatt.

Både fagforeningsfradraget og pendlerfradraget skal økes. Det førstnevnte fradraget skal etter planen dobles.

Ap og Sp: Statlig overtakelse av luftambulansen

Beredskapen innen ambulanse og luftambulanse må sikres, særlig der det er lange avstander til sykehus, ifølge den påtroppende regjeringen.

Regjeringen vil forberede statlig overtakelse av luftambulansen og utrede modeller for samarbeid med ideelle organisasjoner for å avskaffe anbud i tjenesten, heter det i Hurdalserklæringen.

I tillegg skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om prehospitale tjenester som omfatter legevakttjenesten, responstider og en faglig standard for innholdet i ambulansetjenesten.

Ap og Sp vil gjeninnføre feriepengetillegg for arbeidsledige

Hvis den nye regjeringen får det som de vil, skal permitterte og arbeidsledige igjen få feriepengetillegg.

Dette tillegget ble fjernet i 2015. Unntaket er personer som har vært arbeidsledige i over 12 måneder.

I Hurdalsplattformen heter det også at personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal få forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesen.

Fastlegene kan få kortere lister

Fastlegeordningen skal reddes blant annet ved å redusere antall pasienter som hver lege kan ha på sin liste, ifølge regjeringsplattformen.

Ap og Sp slår fast at ordningen må styrkes for å sikre rekruttering og stabil legedekning i hele landet.

De akter å gjøre dette ved å etablere nye rekrutteringshjemler, korte ned listelengden til fastlegene og øke basistilskuddet per innbygger.

Legeforeningen har i lengre tid ropt varsku og har advart mot at ordningen står i fare for å bryte sammen. Ifølge foreningen står over 120.000 nordmenn uten fastlege.

I tillegg skriver Ap og Sp at de vil utrede maksimal reisetid til legevakt for å sikre et godt tilbud til alle, og vurdere innføringen av en slik maksgrense i samarbeid med kommunene.

Nærpolitireformen skal evalueres

Den omstridte nærpolitireformen vil bli evaluert av den nye regjeringen som også vil opprette 20 nye tjenestesteder der det lokalt er ønske om det.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet skriver i Hurdalsplattformen at de vil evaluere følgene av nærpolitireformen. En konkret plan for å styrke politiets nærvær i hele landet skal legges fram.

I plattformen står det også at den nye regjeringen allerede fra neste år starter med å opprette 20 nye tjenestesteder. Det er ikke bestemt hvor disse nye tjenestestedene bør ligge.

– Regjeringen vil opprette polititjenestesteder i dialog med kommunene og politidistriktene på steder der det er et lokalt ønske om det, og geografiske faktorer eller kriminalitetsbildet tilsier at det bør opprettes, står det i plattformen.

Av dokumentet går det også fram at det skal sikres en minimumsbemanning på polititjenestestedene og at de skal være tilgjengelig alle hverdager, hele året.

– Det lokale politiet i hele landet må styrkes, både for å sikre bedre forebygging og for raskere respons ved alvorlige hendelser. En desentralisert politistruktur sikrer beredskap og nødvendig lokalkunnskap hos politiet, står det i plattformen.

Ap og Sp enige om å utrede samtykkelov

Ap og Sp vil utrede om det kan innføres en endring i straffeloven slik at ordlyden speiler at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt.

Etter utredningen skal den nye regjeringen legge frem forslag om en slik endring, går det frem av Hurdalsplattformen som ble lagt frem onsdag.

SV har tidligere tatt til orde for en samtykkebasert voldtektslovgivning. Også Ap har tidligere tatt til orde for å tydeliggjøre straffeloven på dette punktet, mens Sp på sitt landsmøte stemte ned et forslag om å utrede ordningen med samtykkelov.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken