1. januar 2020 trådte nemlig lovendringene i barneloven i kraft, som innebærer at barnelovens utgangspunkt vil være felles foreldreansvar for alle, også for de som ikke har vært gift eller bodd sammen. Dette er en viktig endring i kampen for likestilling mellom mor og far.

Steg i riktig retning

De aller fleste foreldre er omsorgsfulle og gode mammaer og pappaer, men i tilfeller der mor og far skiller lag har far svekket sannsynlighet for å få fortsette å bidra som omsorgsperson. Jeg vet at dette er en kamp mange fedre har måttet kjempe.

Det viktigste for FrP er å se hvert enkelt barn og sørge for at barnets beste ligger til grunn. Alle barn som er så heldig å ha gode foreldre fortjener at de er en del av livet deres. Det var på dette grunnlaget at FrPs tidligere barne- og likestillingsminister Solveig Horne satt i gang arbeidet med å fornye barneloven, slik at foreldre ble likestilte i større grad.

Jeg er glad for at vi rakk å banke gjennom dette gjennomslaget før vi forlot regjeringen. Endringen i barneloven betyr at barnas rettigheter til begge foreldre styrkes.

Hva endringene innebærer

Selv om lovendringene kan virke teknisk for mange, er de viktig for dem det gjelder. Lovendringene ble vedtatt i 2017, men trådte i kraft 1. januar 2020 i sammenheng med moderniseringen av Folkeregisteret. Fram til årsskiftet 2019–2020 har mor hatt foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel.

Etter de nye reglene kan mor melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom hun ønsker foreldreansvaret alene. Dersom faren likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten, som skal fatte en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Far kan melde fra om at han ikke vil ha felles foreldreansvar innen den samme fristen. Dette er definitivt et steg i riktig retning.

Mor og far er like viktige

Fremskrittspartiet gir seg ikke med dette. Vi skal fortsette å jobbe for å likestille foreldre, blant annet ved å skjerpe loven ytterligere i kampen mot samværssabotasje. Hvis barnets samvær med en av foreldrene saboteres av den andre, kan det få opprivende konsekvenser for både barnet og forelderen som opplever ikke å få mulighet til å se barnet sitt.

Det må være en god pappa eller mammas verste mareritt å ikke få ta del i sitt barns hverdag og oppvekst. En forelder som bevisst saboterer samværet tenker ikke på barnets beste. Slik oppførsel bør få konsekvenser, derfor vil Frp jobbe aktivt videre med dette.