Vi i Nordkapp Arbeiderparti er svært bekymret for Nordkapp kommunes negative befolkningsutvikling, og vi mener det må settes inn tiltak umiddelbart mot dette.

Vi skal mer enn 20 år tilbake i tid for å finne høyere befolkningsnedgang på ett år - i 1997 var nedgangen på 165 innbyggere, og 15 år tilbake i tid for å være i nærheten av årets nedgang. I 2005 var nedgangen på 85 innbyggere.

I 2020 har vi en befolkningsnedgang på 87 innbyggere. Dette er svært nedslående sett i lys av at innbyggertallet siden 2005 har vært mye mer stabilt; 6 år med positiv, og 8 år med negativ befolkningsutvikling. I perioden fra 2005 til 2020 var innbyggernedgangen på til sammen 168 innbyggere, det er en gjennomsnittlig nedgang på 12 innbyggere pr. år.

Nordkapp Arbeiderparti mener vi må gjøre alt vi kan for at 2020 skal være et unntaksår. Vi foreslår derfor et tverrpolitisk forslag på tre områder.

Skape flere arbeidsplasser – det må være arbeid til folk for å få bosetting

Vi foreslår derfor at Nordkapp kommune ved næringsavdelingen tar initiativ til et samarbeidsprosjekt med Nordkappregionen Næringshage med sikte på å iverksette tiltak for å skape flere arbeidsplasser i kommunen. Vi ser for oss et program for satsing på gründervirksomhet, men er også åpen for andre satsinger. Vi foreslår at det avsettes kr. 1 mill. til tiltaket

kompetanseutvikling for permitterte og ledige – satse på at folk blir og er enda bedre rustet til å ta fatt på oppgavene når reiselivsvirksomheten tar seg opp igjen etter pandemien

Vi foreslår at Nordkapp kommune ved NAV Nordkapp tar initiativ til et samarbeidsprosjekt med Visit Nordkapp for å iverksette kompetanseutviklingstiltak for permitterte og ledige, særlig innenfor reiselivs- og servicebransjer.

Tiltak for bo- og bli-lyst

Vi foreslår at sherpatrapp/tursti til Storfjellet, boliger for barn og unge med særskilt behov, og arbeidet med finansiering av svømmehallprosjektet intensiveres. Her må kommunen bistå med nødvendige ressurser i form av faglig bistand.


Nedgang i innbyggertallet betyr mindre inntekter til kommunen, ettersom innbyggertallet er hovedkriterium for statens overføringer av penger til kommunene. Det igjen utfordrer våre velferdstjenester som barnehage, skole og pleie- og omsorgstjenestene. Nedgang i innbyggertallet gjør også Nordkappsamfunnet «fattigere» på andre måter; husprisene faller, de lokale servicetilbudene blir færre da innbyggergrunnlaget blir spinklere o.s.v. Det er fare for at samfunnet kommer inn i forsterkende negative spiraler, som ingen ønsker at vi skal komme inn i. Vi må derfor mobilisere alle gode krefter for å gjøre alt vi kan for at 2020 skal være et unntaksår. Sammen må vi begrense og aller helst snu negativ befolkningsutvikling til positiv.