Pandemien har fått skylden for det meste de siste 18 mnd. Men kan det virkelig være så enkelt? Har ikke kommunen fått dekket opp en vesentlig del av sine merkostnader fra Staten? Har man kanskje brukt disse midlene på noe annet?

Hvilke kostnader har så posisjonen selv styrt seg inn i de 2 årene de har hatt styringen?

Oppsigelse av 2 enhetsledere:

Offentlig informasjon viser at stabssjefen fikk etterlønn i 27 mnd. Enhetsleder for vann fikk 15 mnd. etterlønn. Om vi legger til grunn en månedslønn på 60 000,- gir det en netto utgift på ca. 2,5 mill. Reelt er det trulig langt mer. I tillegg kommer kostnader forbundet med det juridiske rundt disse sluttavtalene. Tallene er ikke framlagt, men forsiktige anslag fra lignende prosesser viser at det trulig er mer enn 200 000,- I et formannskapsmøte bekreftet kommunedirektøren at man ikke kunne måle økonomisk vinning på tiltaket fra budsjettmøtet i 2019

Oppsigelsen av stabssjefen ble ikke til en innsparing da man måtte leie inn konsulent for å dekke opp funksjonen. Offentlige dokumenter viser en kostnad på 80 000,- pr mnd. Årskostnad 880 000,-

En midlertidig kommunedirektør måtte også fjernes 14 dager før engasjementet gikk ut, retten konkluderte med at dette var i strid med loven og kommunen måtte betale ut ca 1.200 000,-

Nordkappsaken:

Det foreligger ingen informasjon rundt kommunens påløpte kostnader for forberedelse og gjennomføring av rettsaken. Men det er ikke urimelig å anslå at dette hittil har kostet skattebetaleren i Nordkapp mer enn 3 millioner, og dette er langt fra ferdig. Om man så skulle være så heldig å vinne denne prinsipielle saken, vil det fremdeles ikke komme penger inn i kommunekassen, for målet er at dette skal drives til selvkost.

Det er krav til inndelte soner for å beskytte brannmannskapet fra farlige gasser etter en innsats. Var det ikke mulig å finne løsninger i eksisterende garasje?

Leie av garasjer til 600 000,- pr år eks. strøm og andre kostnader? Dette må dekkes inn som nedtrekk hos noen andre. Brann har i siste budsjettår fått tilført ekstra midler til drift. Mulig det var nødvendig, men satt opp mot andre tilbud som foreslås kuttet, kan valget virke forhastet.

Ny brannbil er vesentlig for beredskapen. Den gamle var ifølge brannsjefen utslitt og det er sannsynligvis riktig, men da virker det merkelig at man velger å beholde den. Som kjent finnes det andre brannbiler på øya som kan være backup. Et forsiktig anslag av merforbruket i brann/redning i 2022 på 1 000 000,-

At Nordkapp kommune tar seg råd til 2 fulltidsstillinger innenfor brann/redning er en prioritering som man ikke ser i sammenlignbare kommuner. Men her overfører man bare noe av kostnadene direkte gjennom å øke feieavgiften med 15% til innbyggerne.

Atter en gang foreslås det å legge ned barnehagen på klubben. (passer godt, da barnehagen ligger ved utrykningsveien for brannbilen) Det er mange perspektiver som tilsier at det er fornuftig med en sentrumsbarnehage. Om en ser på miljøperspektivet, vil en slik flytting gi økt trafikk og forurensning. T/R sentrum-barnehagen utgjør ca. 10 km. Som da kjøres 2 ganger pr dag. Regnestykket blir enkelt. 20 barn, 400 km pr dag, 2000 km pr uke, 8000 km pr mnd. Miljøpartiet SV vil hoste opp kameler i ukesvis om de vedtar noe slikt.

Av kommunaldirektørens redegjøring kan man se at det nå foreslås å selge skolen i Gjesvær, med en helårseffekt på 370 000,- Dette bygget ble vernet av dagens posisjon og i tillegg gitt midler fra næringsfondet til et urealistisk drømmeprosjekt iscenesatt av SV/SP. Det er brukt mer enn 1 mill. av innbyggernes penger på en urealistisk ide.

Gitt at regnestykket er innenfor akseptabel feilmargin, har posisjonen medført oss skattebetalere en merkostnad på min 9,5 - 10 mill. i de 2 årene de har styrt. Beløpet hadde vært betydelig høyere om ikke den sparkede rådmannen hadde blitt statssekretær nærmest umiddelbart etter at posisjonen viste han døren.

Når kommunestyret nå skal kutte til barn, ungdom, eldre og andre utsatte grupper, håper jeg de har skamvett nok til å legge fram tallene i sin helhet. Men valgflesket rundt åpenhet er nok for lengst glemt.

Gjennom de 2 siste årene kan det virke som at det ikke lengre er tillatt å kritisere makthaverne. Ethvert kritisk innlegg i avis eller på et sosialt medium skal gjennom hersketeknikker slås ned. Kommentarer som, “ikke respekt for flertallet”, kommer umiddelbart, medfører at folk vegrer seg for å vise sin uenighet.

Nåværende (sykemeldte) ordfører benyttet sin demokratiske rett til å kalle alle som ikke var enige med han som “korrupte “, da han satt i opposisjon. Innbyggerne i Nordkapp har tilsvarende rettighet til å kritisere posisjonen, uten å måtte forsvare seg mot nettroll.

Det er en demokratisk rettighet å være uenig med makthaverne.

Det er en demokratisk rettighet å stille kritiske spørsmål til makthaverne.