Formannskapet i Nordkapp viser til FEFOs høring av Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok.

Formannskapet viser til at Finnmarkskommisjonens arbeid er hjemlet i finnmarkslovens § 29, der det heter at «det opprettes en kommisjon (finnmarkskommisjonen) som på grunnlag av gjeldende nasjonal rett skal utrede bruks- og eierrettigheter til den grunnen som Finnmarkseiendommen overtar etter § 49»

Formannskapet i Nordkapp mener det er viktig at den videre behandlingen av finnmarkskommisjonens rapport for Karasjok tar utgangspunkt i det som er sakens kjerne, nemlig rettighetsavklaringen. Det er viktig at diskusjoner om framtidig forvaltning ikke legger føringer på hvordan dette hovedspørsmålet besvares.

Finnmarkskommisjonen kom like før jul 2019 med sin vurdering av eiendoms- og bruksretten til grunnen i Karasjok, og konkluderte med at folket i Karasjok er de rettmessige eierne. En viktig bakgrunn for denne konklusjonen er å finne i rettstilstanden frem til 1751, da Karasjok var underlagt det svenske rettsregimet som langt på vei anerkjente innbyggernes bruks og eiendomsrett. Finnmarkskommisjonens konklusjon synes også å være i tråd med de vurderingene samerettsutvalget i sin tid gjorde.

Formannskapet i Nordkapp mener at Finnmarkskommisjonens konkusjoner er godt underbygd, og anmoder derfor styret i Finnmarkseiendommen om å akseptere kommisjonens konklusjon. Samtidig oppfordrer formannskapet FEFO til å gå i dialog med Karasjok kommune for å drøfte hvordan fremtidig forvaltning kan organiseres.

Videre viser vi og til samerettsutvalgets utredning NOU 1984. Her fremkommer det at hele eller deler av Indre Finnmark på en måte er å anse som samisk «eiendoms og besittelsesrett».