Behovet for kraft til utvikling av næringsliv og industri i Finnmark er uomtvistelig. Det er for lite kraft tilgjengelig og for dårlig kapasitet på overføringslinjer i dag sett opp mot behov. Det er mange eksempler på at ny industri har måtte innstille eller avvente oppstart fordi det ikke er tilgjengelig kraft for ny produksjon. All framtidig kraft er per i dag reservert Melkøya står det i den vedtatte uttalelsen.

Nordkapp Ap mener derfor at elektrifisering av Melkøya må vente inntil ny kraft og nye linjer er tilgjengelig slik at nye muligheter for utvikling ikke mistes.

Regjeringen, gjennom Statnett, må få opp tempo med utbygging av linjenettet til Øst-Finnmark slik at ny vindkraftproduksjon, som er klar til utvikling, kan kobles på nettet snarest. Samtidig må det igangsettes utbygging av mer kraftproduksjon både på sjø og land ettersom behovet for kraft er stort i Finnmark og Nord-Norge. Når nye linjer og kraftproduksjon er på plass er det på tide å elektrifisering av Melkøya. Dette rekkefølgekravet må legges til grunn for utviklingen.

Uttalelsen er sendt til Finnmark Arbeiderparti og Olje og Energidepartementet.