Dersom tingrettens dom blir stående er dette kapittel i Nordkappsaken avklart. Retten slår fast, etter sin tolking av friuftsloven, at Scandic må ha en tillatelse fra Nordkapp kommune for å drive med avgiftsparkering på Nordkapp. Dette er en seier for Nordkapps befolkning og en oppreisning til innbyggerne, sier ordfører Jan Olsen.

Jeg er i tvil om dette er en seier og oppreising for befolkningen i Nordkapp. Man seirer vel ikke over sine samarbeidspartnere? Scandic ikke fikk medhold i tingretten for sine synspunkter. Men hvilken seier og oppreisning er dette for oss i Nordkapp. Betaler vi for å parkere på Nordkapp? Parkeringsspørsmålet har vært fremmet av friluftsorganisasjonene i Norge. Å få innført parkeringsavgift for Nordkapps innbyggere har ikke vært den store kampsaken lokalt. Så kan vi jo diskutere i det uendelige om Nordkapp-platået er stedet for friluftsliv. Joda, det er storslagne naturopplevelser å stå på kanten av Norge å se ut over havet og midtnattsola – sammen med noen 100 eller noen 1000 andre. Men er dette friluftsliv og hva som defineres som viktig og avgjørende innen allemannsretten?

Nordkappsaken er mer enn spørsmålet om avgiftsparkering. Om denne første runde innbydde til skarpe debatt, tror jeg det er mer i neste runde. Runden ligger i planarbeidet med Nordkapphalvøya og platået som er startet nå. Der har nemlig kommunestyret satt seg som mål: «…å få offentlig styring og kontroll av området og derigjennom sørge for en bærekraftig forvaltning og lik adgang på trafikkareal, parkering og friluftsarealer. Allmennheten skal sikres adgang til utmark og friluftsarealer, samt at det dannes grunnlag for god helhetlig løsning under demokratisk kontroll. Offentlig tilgjengelighet til utmarka og infrastruktur på Nordkapp-platået kan sikres gjennom regulering til offentlig formål, noe som også gir mulighet for offentlig drift og eierform.» Formuleringen er svært lik valgkampløftene som SV og Sp sendte ut i fellesskap før kommunevalget i 2019, men som det internt i Sp var tvil om kunne gjennomføres! Hva betyr denne omfattende formulering? Er ikke Nordkapphalvøya og platået under offentlig kontroll? I dag eies området av oss alle i Finnmark gjennom FeFo. Eierskapet er i dag under demokratisk styring og offentlig kontroll, som forvaltes gjennom nasjonale lover og fredningsbestemmelser, og med kommunen som myndighet over en rekke områder. Alt som står i formuleringa er jo ivaretatt i dag. Med unntak av ett punkt. Nemlig «offentlig drift og eierform på Nordkapp». Betyr det at Nordkapp kommune har som mål å presse ut Scandic som driver og overta både parkering og drifta av Nordkapp selv?

Siden målet er å overta eierskap og drift på Nordkapp er det nærliggende å spørre hvordan det skal skje. Siden Scandic har en festeavtale med grunneier er det ikke åpenbart hva som skal skje og hvordan. Dette har også retten slått fast. «Det foreligger ikke noen realistisk plan for hvordan viktige driftstiltak skal gjennomføres på Nordkapp-platået uten at Scandic er gitt løyve og fått adgang til å ta en rimelig avgift», heter det i tingrettens dom. Dessuten: «Retten viser her særlig til partsforklaringene fra ordfører Olsen og vitnet Mikkola som begge ga sprikende og lite funderte vurderinger for hvordan en fremtidig driftsløsning skal kunne gjennomføres på Nordkapp-platået». Nå er det vel to år siden SV og Sp kom med utspillet. Hva er tenkt og planlagt i denne viktige saken, kan vi innbyggere undres over. Jeg under meg om hvordan partiene skal ekspropriere eiendommen fra FeFo og skaffe frie inntekter til kommunen gjennom parkeringsdrift.

Når ordfører viser til at de har fått et klart mandat gjennom valget så spørs det om mandatet er så klart fortsatt. Kan ikke Scandic drive avgiftsparkering med fortjeneste, så kan vel heller ikke kommunen gjøre det. Dermed forsvinner de forlokkende 12-13 millioner frie inntektene til kommunen og de mange nye helårlige arbeidsplassene som ble lovet i valgkampen. Skal kommunen overta eierskap blir det en kamp og rettsak å føre mot dagens eier FeFo. Er det ønskelig? Så ønskes det ytterligere bebyggelse på Nordkapp – i friluftsområdet - for å huse den offentlige drift, toaletter, turistinformasjon og ly til et ukjent antall besøkende. Altså flere bygg på platået.

For meg koker dette ned til spørsmålet om hvem som skal drive med hva – kommunen og næringslivet. Bør ikke kommunen konsentrere seg om kjerneoppgavene og kommunal velferd som oppvekst, skole, helse og omsorg? Samt tilrettelegging for at næringslivet får de rammer og bistand de skal ha og behøver. Så kan næringslivet drive med hva de kan best - næringsliv. Jeg har tro på en slik oppgavefordeling i Nordkapp.