Nordkapp SV ønsker nok hender, skikkelige arbeidsforhold og en omsorgspolitikk som gir våre eldre en verdig, trygg og meningsfylt alderdom. En verdig alderdom krever nok folk på jobb.

Vi får stadig flere eldre i dette landet, og vi lever lenger. Det krever at vi i Nordkapp kommune forbereder oss, dersom vi vil gi en verdig og god eldreomsorg også i årene som kommer.

I Nordkapp kommune har vi, i ifølge SSB, 143 personer over 80. Om 10 år vil vi være mange flere, i dag lever det 345 mennesker mellom 70 og 80 år i vår kommune.

En verdig og anstendig eldreomsorg betyr at vi skal være sikre på at folk får den hjelpen de trenger, enten det er i eget hjem eller på institusjon. Den viktigste hjelpen blir gitt av mennesker. Vi trenger nok folk på jobb i eldreomsorgen, og at de som jobber der trives og ønsker å fortsette.

Det har i mange år vært kjent at vi har for lite helsepersonell til å dekke dagens behov, og at vi har store utfordringer foran oss dersom vi ønsker å få flere til å jobbe i offentlig helse og omsorg. For oss i Sosialistisk Venstreparti er det derfor avgjørende at Nordkapp kommune er en attraktiv kommune å være ansatt i. Derfor vil vi jobbe for å øke grunnbemanningen, gi enda flere heltidsstillinger og flere kompetansehevingstiltak slik at ansatte opplever at de kan utvikle seg videre og få den støtten de trenger. Å samarbeide med de ansattes organisasjoner ser vi på som en forutsetning, og vi vil fortsette det gode samarbeidet for å sammen jobbe for å utarbeide turnuser og ordninger som både gir mer effektive tjenester og bedre arbeidshverdag for de ansatte.

De siste årene har det i helse blitt gjort gode rekrutteringstiltak i Nordkapp gjennom «Menn i helse», som er et nasjonalt samarbeid med NAV, lærlinger og avtaler med studenter for å lokke dem hjem etter endte studier. Men det er ikke nok og det koster penger. Det vil i årene som kommer være nødvendig med bevilgninger til helse som øremerkes rekrutering. De fleste som er utdannet innen helse og omsorg jobber gjerne i et offentlig helsevesen – men bare hvis det viser seg at der er det anstendige betingelser. Det skal fortsatt lønne seg å jobbe i offentlig helsevesen. Derfor vil vi i Nordkapp SV jobbe for at det føles greit å jobbe i eldreomsorgen.

Et utarmet offentlig helsetilbud legger til rette for en enda mer todelt helsetjeneste, der konkurransen om kvalifiserte ansatte øker. Hvis vi ikke tar nødvendige grep nå, risikerer vi at private aktører kommer på banen i kommunen, og at de med god råd kjøper seg egne omsorgstjenester. På stortinget har SV fremmet en rekke forslag for å styrke eldreomsorgen, der det aller viktigste kanskje er å bevilge flere milliarder til kommunene slik at alle kommuner får mulighet til å gi en god kommunal eldreomsorg. Men som lokalpolitikere har vi ansvar for tilbudet her i Nordkapp, det er vi som bevilger penger til de forskjellige sektorene, og vi må se til at helse får det som behøves for å møte dagens- og femtidens behov.

Sammen med alle de som jobber i helsesektoren vår må vi se på utfordringene de føler at de møter på i sin arbeidshverdag og hva som bekymrer dem med dagens organisering. Nordkapp SV ønsker en tettere dialog. Ved å løfte frem de ansattes stemme kan vi gjøre tjenesten mer attraktiv både for tjenesteytere- og mottakere.