Fiskeflåten har i dag ingen reelle alternativ til fossilt drivstoff, og er prisgitt gjeldende bunkerspriser. Mens prisen på marin diesel eksklusiv avgifter var rundt fem kroner pr liter før jul, er den i dag steget til kr 10,20 pr liter og prisen øker fra dag til dag. I tillegg må rederiene forskuttere grunnavgiften og CO2-avgiften på totalt kr 3,81 pr liter, samt merverdiavgiften.

- Kompensasjonsordningen som er innført for å kompensere for økt CO2-avgift for fiskeflåten dekker i gjennomsnitt rundt halvparten av CO2-avgiften på kr 2,05 pr liter, men denne utbetales først påfølgende år. Likviditetsbelastningen for rederiene ved bunkring av fiskefartøyene kan derfor bli svært stor

I tillegg til kystrekefisket er andre fiskerier som blir ulønnsomme av høye drivstoffpriser blant annet seinotfisket, flere linefiskerier og vågehvalfangsten.

- Situasjonen forverrer seg dag for dag, og det synes ikke å bli noen bedring i nær framtid. På sikt er Fiskarlagets vurdering at det kun vil være hovedsesongen innenfor makrellfiske, sildenotfiske og torskefiske som kan være regningssvarende å gjennomføre. I andre land ser vi nå at fiskeflåten går i opplag på grunn av drivstoffprisen, det må settes inn tiltak før dette blir konsekvensen i Norge også.

Vi ber derfor regjeringen å følge opp Fiskarlagets krav og forslag.

  • CO2-avgiften må kompenseres fortløpende fullt ut, etter tidligere modell (forbruk), for alle fartøygrupper.
  • Garantikassen for fiskere må gis mandat og ressurser til å kunne gi slik løpende refusjon for innbetalt CO2-avgift.
  • Fiske må innlemmes i ordinær MVA-refusjon, med mulighet for løpende/månedlig refusjon
  • Det må legges til rette for å kunne bunkre uten grunnavgift på mineralolje (dagens ordning med refusjon binder opp kapital).
  • Det må opprettes en midlertidig kompensasjonsordning for fiskeflåten, eksempelvis etter samme mal som ordningen med strømstøtte for jordbruks- og veksthusnæringen.
  • Det må opprettes et CO2-fond, for å støtte fiskeflåtens overgang til lav- og nullutslippsteknologi.
  • Næringa og regjeringen må inngå et partnerskap om en klimaavtale/klimaplan for norsk fiskeflåte, som også vektlegger hensynet til næringas konkurransekraft.