Kommunen må omstille seg etter de faktiske forholdene.

Når vi behandlet vårt første budsjett i begynnelsen av denne perioden (2019). Fikk kommunestyret en vanskelig oppgave, der vi ble bedt om å spare inn mellom 16-20 millioner kroner i løpet av 4 års perioden. Vi har i løpet av to år tatt ned med rundt 10 millioner og skulle vært godt over halvveis i vårt oppdrag. I mellomtiden har folketallet gått mye ned, vi har fått flere brukere med store behov, vi har fått flere oppgaver overført fra staten uten t det har fulgt penger med, og vi får ikke kompensert for lønns- og prisvekst i overføringene fra staten. Dette gjør at vi fremdeles må gjøre store kutt i årene fremover.

Kommunen skal og blir å gi gode tjenester til befolkningen, vi omstiller oss og finner gode løsninger. Kanskje skulle man ønske å slippe en omstilling hvert eneste år, men i det offentlige er det et krav å gi både lovpålagte tjenester og best mulig tjenester innen de økonomiske rammene man har, og da må kommunen være i stadig omstilling.

Kostnader for tidligere år påvirker ikke budsjett for 2022 og gir ingen effekt i forhold til at kommunen må kutte i kostnader

Pandemien er skyld i et stort merforbruk i kommunen, det er antydet et merforbruk på ca 5 millioner ved forrige tertialrapport. Dette kommer til å øke betraktelig ved årsavslutning på grunn av smittebølgen vi nå opplever. De statlige kompensasjonene dekker ikke opp om dette.

Det er ingen hemmelighet at vi fikk økt rammen for 2021 med noe over 2 millioner. Disse pengene var ikke øremerket kostnader i forbindelse med korona, men var ekstra overføring for å motvirke negative konsekvenser. Kommunen har delt ut næringsmidler, har hatt prosjektstillinger på næringskonsulent og samfunnsplanlegger. Dette har hatt positiv innvirkning på næringslivet og samfunnet i en vanskelig tid.

Men ekstra kostnader i forhold til pandemien påvirker ikke i stor grad budsjettet for 2022. ekstra kostnader blir regnskapsført i 2021.11.25

Heller ikke kutt i 2 stillinger som ble vedtatt i 2019 påvirker budsjett for 2022. Dette er regnskapsført på årene 2020 og 2021. Heller ikke kostnadene for tapt rettsak mot tidligere kommunedirektør vil påvirke budsjettet for 2022. Kostnadene for sluttavtalen som tidligere kommunedirektør og kommunen ble enig om, er kostnadsført på det året avtalen ble gjort, og vil ikke påvirke budsjett for 2022.

Disse ekstra kostnadene er selvfølgelig ikke behagelig for hverken politikere eller befolkningen, men enkelte ganger gjøres det vedtak som koster mer en man regner med. Slik er det i disse sakene, og slikt har skjedd i flere saker opp gjennom årene.

Nordkapp rettsaken har ikke til nå påført store kostnader

Rettsaken om Nordkapp handler i første omgang om å følge loven. Nordkapp kommune har hittil fått medhold i sin behandling og fått tilkjent sakskostnader i saken. I utgangspunktet har rettsaken ikke kostet kommunen noe, da kommunen har gjort det de er pliktet å gjøre.

Branngarasje og ny brannbil er var nødvendig innvestering

Det var et stort behov etter pålegg fra arbeidstilsynet å gjøre noe med brannstasjonen vår. Bygget var teknisk dårlig som branngarasje og ombygging ville kostet mye, uten at dette ville medføre gode løsninger. Kommunestyret vedtok å finne ny garasje, dette medførte ekstra kostnader. Nå kan Teknisk bruke de gamle lokalene og dermed vil vedlikehold på maskinpark gjøres på en bedre måte. I slike saker vil det alltid være spørsmål om det er rett avgjørelse. Jeg mener avgjørelsen er rett og at det var behov for ny branngarasje.

Ny brannbil er noe som har vært jobbet med i mange år. I forhold til innvesteringer ble dette mye dyrere enn planlagt, da den norske kronen svekket seg fra beslutningen var gjort til at bilen ble bestilt. Den nye brannbilen er en bil som er mye bedre egnet for beredskap i vår kommune, og det har vært bred enighet om å gjøre denne investeringen. En innvestering bidrar til finanskostnader for kommunen og dermed også økte kostnader. Dette har man tatt med når kommunestyret har gjort vedtak om ny brannbil.

Så er det selvfølgelig et spørsmål om man skal beholde den gamle bilen. Det er krav til slukkevann, den gamle bilen kan brukes som vannvogn, og i tillegg vil den kunne stå i beredskap hvis den nye må på annen oppdrag. Det er selvfølgelig kostnader med å beholde den gamle brannbilen, dette må veies opp mot fordelene. Hvilke avtale Avinor og kommunen har, kjenner jeg ikke til, heller ikke om det ligger kostnader i en slik avtale.

Kommunedirektøren har foreslått å ta ned stilling ved brann og redning. Dette er nå opptil kommunestyremedlemmene å ta stilling til. Det er et skille mellom brann og redning og feiertjenesten. Feie og kontrolltjenestene er avgiftsbelagt og er selvkost. Det vil si at denne tjenesten ikke skal finansiere andre stillinger i brann enn det som går på selvkostområdet.

Skal vi ha 3 barnehager?

Demografien endrer seg drastisk i vår kommune, samtidig som vi opplever fraflytting. Det blir færre barn og flere eldre.

Det er i dag overkapasitet i barnehagene. Det vil derfor være mulig å stenge avdelinger og fremdeles ha fullt belegg for barn i barnehage. Kommunedirektøren har foreslått å legge ned og selge Skårungen barnehage med en årlig besparelse på kr 1,8 millioner, i tillegg til å ta ned en lederstilling i barnehagene med besparelse på over 700 000 kr. Kommunen har behov for store kutt i budsjett, så blir det kommunestyret som må ta et valg mellom å ha en sentrumsbarnehage, eller å gjøre kutt på andre områder. I vår lille by, er det 3 barnehager som er relativt nært sentrum, sammenlignet med andre byer og tettsteder. Barnetallet er synkende. Hvor lenge vil det være forsvarlig å drive tre barnehager. Mange har stått på barrierene for å beholde sentrumsnær barnehage i tidligere budsjettrunder, det er også denne gang kommunestyret som må ta stilling til om vi skal bruke pengene til dette.

Ønsker å skape aktivitet i Gjesvær

Skolen i Gjesvær la seg selv ned fra skoleåret 2020-2021. og har dermed ikke vært i drift i et år, frem til høsten 2021. Nå foreslår kommunedirektøren å enten selge den eller leie den ut. Det har vært viktig å ikke forhaste seg med å kvitte seg med skolen, dette for å ha tid til å se om det er mulig å skape aktiviteter i fiskeværet. Blant annet utredes det nå om det er mulig å starte folkehøyskole i Gjesvær, noe som kunne gitt positiv aktivitet der ute. Et annet prosjekt er i forhold til markering og aktivitet i forbindelse med et av kommunens store historiske hendelser, kongesagaens fortellinger om Tore hunds kam om ressursene i nord der han drepte en av kongens menn Karle, ute i Gjesvær.

Om vi skal fortsette å holde igjen på salg, kan utleie være et alternativ. Dette er noe kommunestyret må ta stilling til.

Politikere må tåle kritikk, men konstruktiv kritikk er positivt.

Konstruktiv kritikk er ikke et onde, men gjør at kommunerepresentantene skjerper seg. Det er og har vært lov å kritisere, og det vil også være like naturlig at det kommer svar på kritikk. Det å være folkevalgte handler mange ganger om å kunne tåle kritikk, vurdere kritikken og ta med dette inn i politiske organ.

Kommunestyret er et kollegium, meningene skal gjenspeile folkets vilje. Flertallet av velgerne står som oftest bak flertallet som stemmer for saker. Samspillet i kommunestyret har ikke vært det beste, men alle partier er nå enig i at dett må bli bedre, og det blir lagt ned mye energi på å få samarbeidet mellom politikerne i kommunestyret til å fungere. Dette vil forhåpentligvis resultere i et kommunestyre som gjenspeiler folket på en mer positiv måte.