Gå til sidens hovedinnhold

Fellesskap, aktivitet og frivillighet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi går inn i den andre annerledes-sommeren med fortsatt noen smitteverntiltak som følge av korona-pandemien. Vi har bak oss 15 måneders nedskalering av aktivitet. Den belastning og påkjenning dette har vært, og fortsatt er, for særlig våre unge er viktig å forstå. Alle sosiale aktiviteter som treninger, øvinger, treff og sammenkomster har nu lenge vært på pause. Nå er det viktig å komme i gang igjen, og for å få opp aktiviteten til høsten er frivilligheten viktigere enn noen gang.

Vi har en visjon om at Nordkapp kommune skal være en foregangskommune for frivillighet innen ulike samfunnsområder. Dermed må vi utvikle en politikk på frivilligfeltet som peker ut mål, virkemidler og nye frivillige initiativ i lokalsamfunnet vårt. Vi er svært fornøyd med at kommunestyret var enig i at «Plan for frivillighet» ble tatt inn i planstrategien.

I juni vedtok utvalg for oppvekst, velferd og kultur enstemmig at Nordkapp kommune skal delta i den nasjonale markering av Frivillighetens år 2022. Nordkapp kommune vil invitere frivillig sektor til dialog og planlegging av aktiviteter.

«Fritidserklæringen» ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 16. desember 2020 og forplikter kommunen til å jobbe aktivt for at alle barn og unge i Nordkapp får mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet. I dialog med frivilligheten skal innhold vurderes og form på en lokal fritidserklæring i Nordkapp kommune utformes. Utvalg for oppvekst, velferd og kultur har i tillegg gjort et styringsvedtak om at Nordkapp kommune skal bruke «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor» i arbeidet opp mot frivilligheten i Nordkapp.

Vi gleder oss alle til frivillighetssentralen snart er etablert i godt samarbeid med Nordkapp Menighet.

De ekstra stimuleringsmidlene på 600 000 kroner som kommunestyret enstemmig innvilget ijuni 2020, etter forslag fra Senterpartiet, er gitt videre til ulike aktiviteter for barn og unge, samt til forebygging av rus og psykiatri. Vi er veldig glad for at et enstemmig kommunestyre 29. juni 2021 vedtok en ny tiltakspakke hvor frivillig sektor inviteres til å søke tilskudd for å skape tilbud og aktiviteter. Pengene ble fordelt med 100 000 kr til innkjøp av utstyr som frivillighetssentralen og/eller biblioteket låner ut, 100 000 kr til aktiviteter for barn og unge, 100 000 kr til aktiviteter for eldre, samt 100 000 kr til forebygging rus og psykiatri. Samtidig ba kommunestyret om at kommunedirektøren gjør en evaluering av måloppnåelsen for disse ekstra midlene bevilget i 2020 og 2021.

Vi er veldig glad for å se et stort engasjement og tverrpolitisk oppslutning for å styrke frivillighetens kår i Nordkapp, både gjennom å legge til rette for økt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, samt etablere gode rammebetingelser når det gjelder økonomi, tilrettelegging og synliggjøring. Frivillighet er en viktig bærebjelke i samfunnet, og det er viktig å anerkjenne den selvstendige stillingen som frivilligheten har.

God sommer til alle frivillige innenfor alle ulike samfunnsområder!