Jeg registrerer påstander om at Finnmarkspolitikere og – partier er fraværende når det kommer til krav og innspill til regjeringsplattformen. Det medfører ikke riktighet, men innspill til eget parti blir ikke alltid til mediautspill i Finnmark. Finnmark AP har selvsagt vært aktiv inn mot våre forhandlere i Hurdal og vi har bl.a. spilt inn følgende:

· Kommuneøkonomi.

Vi vil ha en kraftig styrking av kommuneøkonomien og vi har tatt opp forhold i inntektssystemet, såsom innslagspunktet for særskilt krevende tjenester, som må reduseres. For Finnmark AP har det vært særdeles viktig å løfte fram kommunenes betydning for ivaretakelse og utvikling av samisk språk. Finnmark AP mener at kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk må kompenseres fullt ut for sine kostnader til tospråklighet og har bedt om at dette tas inn som målsetting i regjeringsplattformen

· Regionreformen

Vi har også krevd tydelighet i regjeringsplattformen om at regjeringen vil imøtekomme fylkestinget i Troms og Finnmark og gå for oppdeling av fylket. Og vi har sagt at det er nødvendig med ekstra ressurser til dette. Det bør også satses mer på regionale utviklingsmidler da det er bunnskrapt etter 8 år med høyreregjering.

· Tiltakssonen

Finnmark AP har vist til den dramatiske folketallsutvikling i Finnmark og at bak tallene, når man ser på alderssammensetningen i befolkningen, så ser det enda verre ut. Det må spilles på mange strenger og felt for å stoppe og snu denne utviklinga. Tiltak innenfor den kjente tiltakssonen er ett slikt felt. Studier viser at de personrettede tiltakene i tiltakssonen virker og Finnmark AP mener at nivået på eksisterende virkemidler må oppjusteres og det må vurderes nye virkningsfulle tiltak. Vi har derfor krevd at en vurdering av tiltakene i tiltakssonen må inn i regjeringsplattformen

· Nordområdepolitikken

Norges nordligste område er en av nasjonens og verdens mest spennende regioner. Vi har sagt at vi forventer at regjeringsplattformen tar dette opp i seg og vi ser fram til en ny regjering som forstår vår geopolitiske og sikkerhetspolitiske posisjon og satser sterkt på Barentssamarbeidet. Vi mener at Nordområdepolitikken må utformes slik at den balanserer forholdet mellom vekst, utvikling og bærekraft på en god måte, samtidig som den legger til rette for et offensivt og nyskapende næringsliv i vårt fylke, basert på fylkes fortrinn. At den bidrar til å skape livskraftige samfunn preget av optimisme og framtidstro, slik at våre unge ønsker å satse i Finnmark. Nordområdepolitikken må løftes og vi mener dette er et overordnet politikkområde som bør koordineres fra Statsministerens kontor.

· Naturressurser og lokale og regionale ringvirkninger

Det finnes enorme verdier i havområdene ut for Finnmark, som er svært attraktiv for næringsaktører og avgjørende viktig for norsk økonomi. Men det kan ikke være slik at man bare kommer og forsyner seg, uten å skape ringvirkninger regionalt og lokalt. Vi mener at det må være et prinsipp at verdier i Finnmarks nærområder skal bidra til å bygge samfunn i Finnmark. Finnmark AP står på en linje der ressursene i våre nærområder skal føres til land for det skaper mest ringvirkninger. Vi forventer en slik linje fra vår nye regjering og at dette formuleres i regjeringsplattformen.

· Infrastruktur

For å utløse næringsmuligheter er det behov for investering i infrastruktur så som fiskerihavner, veier, rassikringsmidler, gang- og sykkel-tiltak blant annet. Vi har krevd en satsing på infrastruktur generelt og i tillegg løftet fram 420 kV linja Skaidi – Varangerbotn. Finnmark AP mener at den nye regjeringen må forplikte seg på å sørge for utbygging av denne og at det framkommer tydelig i regjeringsplattformen.

· Andre innspill

Finnmark AP har også en rekke andre innspill så som satsing på desentralisert utdanning og lokale utdanningssentre. Digitale utdanningsløp og språktilbud på samisk. Utviklingsmidler til kulturskolene, forsøk med redusert priser for tannhelse i Finnmark og at helsepolitikken også må ta hensyn til at mange har lang reisetid til nærmeste sykehus. Dette gjelder ikke minst i Finnmark.

Finnmark AP tror sterkt på at vi nå får en regjering med en helt annen forståelse og utviklingsvilje for vårt fylke og vi ser fram til samarbeidet med landets nye regjering.