Nordkapp Arbeiderparti har gjennom media blitt kjent med at Nordkapp kommune er stevnet for retten i to saker. Begge sakene, Einar Hauge og Scandic har blitt berammet til hhv. 12 april og 25.mai 2021, innleder Sivertsen e-posten til ordfører i Nordkapp, Jan Olsen, med:

Nordkapp Arbeiderparti har tidlige bedt ordfører å redegjøre og offentliggjøre dokumentene i saken. Som svar på dette har ordfører uttalt at dette er en personalsak, og at dokumentene ikke kan offentliggjøres.

Etter det vi kan lese fra Tingretten er det omtalt som en arbeidsrettssak og er ikke unntatt offentlighet.

Nordkapp Arbeiderparti ber på nytt om at all informasjon vedr. denne saken blir framlagt for kommunestyrets representanter, og om nødvendig ber vi at møtet lukkes dersom ordfører fremdeles mener dette er en personalsak.

Vi ber om at kommunestyret blir orienter om hvor mange møter som har vært avholdt.

Videre skriver Sivertsen at Scandic har tatt ut sak mot Nordkapp kommune, her har alle dokumentene blitt offentliggjort:

Nordkapp Arbeiderparti ber om at ordfører redegjør for hvilken fullmakt ordfører har i tingretten i begge sakene.

Formannskapsmedlem måtte forlate møtet

I formannskapsmøte den 16.februar ble det behandlet en sak som omhandlet lønn og etterlønnsavtale til kommunedirektør Stig Kjærvik. Når denne saken ble behandlet ble gruppeleder fra Nordkapp Arbeiderparti bedt om å forlate behandlingen av saken, med begrunnelse i at hun er ansatt i Nordkapp kommune, skriver Sivertsen.

Han ber om at ordfører henviser til hvilken lovhjemmel som er lagt til grunn for denne bortvisningen.

Ordfører i Nordkapp, Jan Olsen, er blitt kontaktet av finnmarksposten med ønske om en kommentar til denne e-posten fra Sivertsen.

Her svarer ordfører at spørsmålene vil bli besvart i kommunestyret 2.mars.