Gå til sidens hovedinnhold

Har sendt interpellasjon og spørsmål til kommunestyret

Rakel Hagen Olsen (SV) har sendt en interpellasjon og tre spørsmål hun ønsker å løfte til førstkommende kommunestyremøte 30.4.

Interpellasjon – evakuer barna i Moria

Over 46 000 har signert oppropet som ble levert regjeringen 6. april. I Moria-leiren, som er bygget for 6 000 mennesker, bor det nå 20 000 mennesker, hvorav 5000 er enslige mindreårige barn. De har ikke tilgang til grunnleggende fasiliteter som vann og sanitæranlegg, mat, tak over hodet, helsehjelp, klær og sko. Frankrike, Tyskland, Finland og Luxembourg har allerede begynt å hente ut flere barn fra flyktningeleirene i Hellas. Vi kan ikke redde alle, men vi kan redde noen.

Oppropet:

Kjære regjeringen Solberg, hjelp de utsatte barna i Moria-leiren på Lesvos nå!

De siste månedene har stadig flere i Norge krevd at politikerne bidrar til å evakuere barna fra de umenneskelige og utrygge forholdende de lever under i Moria-leiren på Lesvos. Regjeringens svar har så langt vært å etterlyse langsiktige løsninger.

Nå er den humanitære krisen så prekær at den krever en umiddelbar løsning!

7500 barn lider uten tilgang til rent vann, nok mat, skolegang, varme eller trygghet. De fryser og er redde. Tilgangen til helsehjelp er svært begrenset. Barna frarøves en trygg oppvekst mens vi ser på.

Norge og andre land står nå i en ekstraordinær og krevende situasjon. Korona-pandemien preger oss alle, og store deler av statsapparatet jobber døgnet rundt for å håndtere situasjonen. Alle forstår at det er en krevende tid. Men for menneskene som sitter fast i flyktningeleirer, representerer det nye viruset enda en økt fare. Karantene og strenge hygienerutiner som vi benytter for å beskytte oss selv og andre, er umulig å håndheve og de som bor der har ikke mulighet til å beskytte seg mot viruset. Og få, om noen, vil motta adekvat behandling.

Selv om barn ikke er mest utsatt for COVID-19, bor det kronisk syke barn i leirene som har store behandlingsbehov. Et akutt virusutbrudd vil kunne beslaglegge den lille helsehjelpen som fins. I tillegg blir barn utsatt hvis omsorgspersonene deres blir syke eller dør.

Om COVID-19 får spre seg i den overbefolkede leiren vil konsekvensene bli katastrofale. En trygg evakuering er nødvendig, og er mulig å få til uten ekstra risiko for folkehelsen i europeiske land.

På sikt, men snarlig, må alle som bor i leiren evakueres da forholdene ikke overholder minstekrav for å dekke deres grunnleggende behov.

Jeg signerer herved et krav om at Norge umiddelbart bidrar til at barnefamilier og enslige mindreårige evakueres fra flyktningeleiren Moria.

Mitt spørsmål er om ordfører og kommunestyret kan støtte dette oppropet? Jeg har følgende forslag til vedtak:

1. Nordkapp kommunestyre støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’.

2. Nordkapp kommunestyre ber om at statsministeren og utenriksministeren bidrar til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske øyene og at Norge henter enslige mindreårige flyktningbarn fra Hellas.

Spørsmål til ordfører:

1. Jeg ønsker en orientering om arbeidet i forbindelse med revidering av delegasjonsreglement, reglement for styrer, råd og utvalg, Nordkapp kommunes etiske retningslinjer samt Nordkapp kommunes IA-arbeid. Er arbeidet med revidering i gang? Når kan vi forvente at arbeidet er ferdigstilt og eventuelt klart for politisk behandling?

2. I forbindelse med at diskusjonen rundt internatet på Sarnes har blusset opp igjen ber jeg om en redegjørelse for saksgangen i den mangeårige prosessen. Det har i flere omganger vært utredet hvor mye dette vil koste, alt fra 300 000 opptil 4 millioner kr. Hva er det som gjenstår, planleggingsmessig, før vi kan få revet dette? Kan vi f.eks. bruke eventuelle ekstra tiltaksmidler i forbindelsen med covid-19?

3. Det har i mange år foregått en diskusjon om den gamle barnehagen som står i Storbukt. Den har stått der i mange år, og eier har også blitt ilagt tvangsmulkt uten at dette har blitt håndhevet. Kan kommunestyret få en orientering om denne saken, og hva som eventuelt gjenstår for å få den fjernet?

Fremmer også forslag til Forslag til retningslinjer for Næringsfondet

Tilleggsforslag:

Bruken av fondet skal gjenspeile mål og strategier som trekkes frem i kommunens næringspolitiske prioriteringer.

Endring i punkt 5 A: Kommunalt næringsfond kan ytes som tilskudd og/eller lån.

Ved søknader om prosjekter som innebærer investeringer, bør det som hovedregel gis en andel lån (og ikke bare tilskudd). Søknader om utviklingsarbeid og oppstartskostnader kan gis som tilskudd. Det kan gis lån på inntil kr 300 000,-.

Tilleggsforslag: nytt punkt, 5 E: Lånevilkår

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter utbetaling.

Løpetid

  • Lån mellom kr 20 000.- og kr 50 000.- gis med løpetid inntil 3 år.
  • Lån mellom kr 50 000 og kr 100 000.- gis med løpetid inntil 5 år
  • Lån over kr 100 000.- gis med inntil 8 års løpetid.
  • Det kan innvilges inntil to års avdragsfrihet. Lån sikres med gjeldsbrev.

Rentebetingelser

Lånet skal avdras som serielån med tilbakebetalingstid på inntil 8 år - med første forfall tidligst 6 måneder etter utbetaling.

Rente på lån kan være fast eller flytende. Fastrente skal være tilsvarende 1 % lavere enn gunstigste fastrente på 1.prioritetslån innen tilsvarende finansiering hos Innovasjon Norge når gjeldsbrev underskrives. Flytende rente skal være 1 % lavere enn gunstigste rente på 1.prioritetslån innen tilsvarende finansiering hos Innovasjon Norge, Renten reguleres 2 ganger pr år.

Tilleggsforslag:

Søknader om lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy i åpen og i lukket gruppe (ingen alderskrav), samt lån til utskifting av fiskefartøy og investering i kvoter for etablerte fiskere som er 35 år eller yngre henvises til fylkeskommunalt rekrutteringsfond for fiskere. https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-naringsutvikling/rekrutteringsfondet-for-fiskere-i-finnmark/Tilleggsforslag til sak 24/20 Alternativ til budsjettkutt i HRO 2020

Det forutsetter at ansattes medbestemmelse ivaretas i prosessen med nedtaket.