Gå til sidens hovedinnhold

Har trukket søknaden om flytebrygge i indre havn

Prosjekt Nordlys har trukket sin søknad hvor de ber om å få etablere flytebrygge i indre Havn i Honningsvåg.

Dette gjør de fordi Nordkapp kommune har konkludert med at tiltaket ikke er i tråd med arealplanen og skriver i sitt svar følgende:

Området for omsøkt tiltak er regulert til torv og parkering i Reguleringsplan Honningsvåg sentrum, stadfestet 13.11.97, plan-id 2019-1997-004. Tiltaket er således ikke i tråd med planen.

Kystverket Troms og Finnmark har også kommet med en uttalelse etter at søknad kom inn:

Viser til deres søknad på vegne av Arctic Hotel Nordkapp/Prosjekt Nordlys AS (tiltakshaver) vedrørende overnevnte. Kystverket sendte søknad til uttalelse 29.10.2020.

Kystverket har mottatt uttalelsefra Nordkapp kommune 3.11.2020. Kommunen har anført at tiltaket ikke er i tråd med kommunalt planverk. Kystverket har ikke anledning å fatte vedtak i strid med kommunale planer, jf. havne- og farvannsloven (HFL) § 14 fjerde ledd.

Virkemidler for å få tiltaket i tråd med plan er enten:

a) Regulering av området til formålet (gjennom arealplan, områdereguleringsplan (ref. pågående arbeid med sentrumsplan i Nordkapp) eller detaljreguleringsplan

b) Søknad og innvilgelse av dispensasjon fra gjeldende plan

Kystverket fikk 4.11.2020 melding om at tiltakshaver trekker søknaden og avventer denne delen av prosjektet. På bakgrunn av overnevnte anser Kystverket saken som avsluttet.

Vi minner videre om at fremtidige søknader om tiltak etter HFL i kommunalt sjøområde skal rettes til kommunen. Skillet mellom statlig- og kommunalt forvaltningsområde i sjø fremgår av farledsforskriften