Gå til sidens hovedinnhold

Hørselshemmedes Landsforbund Nordkapp har hatt årsmøte

Hørselshemmedes Landsforbund Nordkapp har hatt årsmøte og her ble det fattet endel viktige vedtak. Møtet ble avholdt på Corner Spiseri as den 15. februar.

Før årsmøtet startet ble det av interimsstyrets leder, Bernt-Aksel Jensen, gitt en presentasjon av HLF som organisasjon, om oppgaver og hvilke verdier og mål HLF jobber etter. En power-point-presentasjon laget av HLF sentralt.

Møtet ble arrangert innenfor gjeldende smittevernregler. Det ble benyttet kafeens lydanlegg slik at alle informasjon ble formidlet på en god hørbar måte. Årsmøtet ble innkalt den 15. januar med saksliste via HLF Nordkapps side på Facebook. Det ble sendt innkalling via SMS på telefon den 25. januar og sendt ut årsmelding til medlemmer med epostadresse den 10. februar.

Det var flere saker som ble tatt opp og drøftet av medlemmene, Bernt-Aksel Jensen ble valgt til møteleder og møtesekretær og Jarl Tuv og Åshild Ravlo ble valgt til å underskrive protokollen.

Interimsstyrets årsmelding for 2020:

HLF Nordkapp ble reorganisert 24. september 2020. Etter å ha ligget uvirksom de siste 3-4 årene ble det tatt initiativ fra fylkeslaget til å få reorganisert lokallaget. I forbindelse med reorganiseringen deltok på møtet fylkesleder Alf Bjørn, fylkessekretær Anne-Karin Ingebrigtsen og fylkeskasserer Yngvild Martinsen. Det deltok 11 personer på møtet. Etter orientering omkring HLF og organisasjonens mål og verdier, ble det gjennomført valg til et interimsstyre som fikk i oppgave å forberede årsmøte for lokallaget. Styret ble bestående av: Bernt-Aksel Jensen (leder), Sirpa L. Jensen, Jarl Tuv og Åshild Ravlo.

Styret har hatt tre styremøter i perioden fra konstituering og fram til årsmøtet. Styret har drøftet strategier for å gjøre laget synlig og mer aktuell for medlemmene i Nordkapp kommune. Dette vil gjenspeile seg i årsplanen for inneværende år.

Av annen aktivitet styret har gjennomført er å registrere lokallaget i Brønnøysundregisteret/Enhetsregisteret. Dette er nødvendig for at lokallaget skal kunne registrere seg i frivillighetsregisteret for dermed å kunne motta «Grasrotmidler» gjennom Norsk tipping. Et system hvor et valgt lokallag mottar 7 prosent av innsatsen det spilles med fra den tipper som har registrert for eksempel HLF Nordkapp som sin mottaker.

I tillegg er det opprettet bankkonto i Sparebank1 Nord-Norge.

Styret har i perioden etablert kontakt med Nordkapp kommunes ergoterapeut Vårin Eberg Olsen. Hun er ansvarlig for kontakten mellom kommunen, hjelpemiddelsentralen og aktuelle brukere. Herunder også å være kommunens hørselskontakt. I tillegg er det etablert kontakt med kommuneoverlege Helge Bjøro hvor det er informert om reorganisering av HLFs lokallag. Noe som er positivt mottatt av fagfolkene innenfor helsesektoren.

Lokallaget har også gjort henvendelse 14. oktober 2020 til Nordkapp kommune v/ politisk og administrativ ledelse for å synliggjøre at laget er tilstede. Dessuten at laget gjerne stiller opp i forbindelse med hørselssaker samt at vi har spilt inn to navn til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Et råd som er etablert i kommunen, men ikke har fullstendig sammensetning ifølge utredning fra kommunedirektøren til kommunestyre. Foreløpig er det ikke kommet svar på henvendelsen.

Etter purring på svar 1. februar kom det svar fra ordfører om å henvende oss til en sekretær om saken.

Styret har også gjort henvendelse til Finnmarkssykehuset vedrørende mulighet for å få til en ambulerende audiograftjeneste. I dag må personer med hørselshemninger i Nordkapp reise ut av kommunen for å få hjelp til ulike behov. Lokallaget ønsker å til en ordning hvor en audiograf kan være jevnlig i kommunen med tilbud om hjelp for de som har behov. Lokallaget har fått et svar fra medisinsk ansvarlig Harald Sunde i Finnmarkssykehuset (1. desember 2020) som ba oss ta saken videre med klinikk Hammerfest som er nærmeste sykehus for Nordkapps befolkning. Det er gjort to henvendelser (8. desember 2020 og 11. januar 2021) til Klinikk Hammerfest om saken. Henvendelsene om denne saken er gjort i forståelse med den lokale kommunehelsetjenesten. Det er kommet svar fra Finnmarkssykehuset, ved Uwe Agledahl, om at saken er til behandling. De synes forslaget er bra og vil finne en løsning på en ambulerende tjeneste.

Lokallaget har fått flere henvendelse fra lokale medlemmer og andre som har vist interesse for etableringen, få informasjon om hørselssaken og uttrykt ønske om bistand til ulike utfordringer.

HLF som organisasjon har et system for utdanning av «Likepersoner» - folk som gjennom en skolering av HLF kan bistå enkeltpersoner. Det utdannes likepersoner innen høreapparatbruk, tinnitus, CI-implantat. To av dagens styremedlemmer har meldt interesse for denne utdanningen.

Vedtak:

Årsmeldinga ble opplest av møteleder. Det ble blant annet drøftet og avklart momenter om blant annet kommunens hørselskontakt (ergoterapeuten), mulighet for å få til ambulerende audiograf og forhold rundt behovet for bistand til mange som sliter med praktiske detaljer ved høreapparater. Noe som understreket behovet for å få lokallaget opp og operativt.

Årsmeldinga enstemmig godkjent.

Regnskap for siste år

Regnskap for 2020 - resultat pr 31. des. 2020 er i positiv balanse

Kontingent tilbakeført fra HLF sentralt kr 19.645,25

Balanse kr 19.645,25

Det har siste regnskapsår ikke vært aktivitet i laget som har forårsaket utgifter.

Inntekter fra Grasrotandelen for 2020 vil føres i regnskapet for 2021.

Vedtak:

Det ble stilt spørsmål om hvilke muligheter lokallaget har for inntekter ut over den overføring som kommer fra kontingenten. Her ble det påpekt muligheter for å søke midler til drift og tiltak fra ulike kilder som blant annet Finnmarkssykehuset, fylkeskommunen, Sparebanken Nord-Norge (Samfunnsløftet) og Repvåg Kraftlag.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Årsplan for inneværende år – 2021

Forslag til aktiviteter for kommende driftsår. Normalt vil en årsplan være satt opp med tidspunkter for gjennomføring av ulike tiltak. Men i dette første driftsåret er oppgaver og tiltak satt opp som viser aktuelle tiltak styret/lokallaget skal jobbe med. Dessuten er situasjonen i Norge med Covid-19 av en slik karakter at vi foreløpig må holde liten aktivitet og kan kun samle mindre grupper innenfor smittevernreglene.

 • Etablere kontakt med kommunens råd for personer med nedsatt funksjonsevne og bli deltaker på rådets møter
 • Kartlegge status for teleslynger og andre lydhjelpemidler til barnehager og skoler. Bistå med hjelp ved etablering av slikt
 • Avholde minst to medlemsmøter – ett på våren og ett på høsten
 • Delta aktivt med informasjon om HLF overfor andre lokallag/organisasjoner i Nordkapp kommune.
 • Jobbe for å etablere ambulerende audiograftjeneste til Nordkapp
 • Utvikle samarbeid med kommunens helsetjeneste
 • Holde aktiv informasjon på lokallagets Facebook-side
 • Delta på likepersonskurs


Vedtak: Styret oppfordres til å jobbe med ulike tiltak som er nevnt og eventuelle andre tiltak som bidrar til at lokallaget blir synlig i lokalsamfunnet.

Innkomne saker

Uttalelse: Øke bevissthet om hørselshemninger i kommunen:

Årsmøteuttalelse fra HLF Nordkapp, avholdt 15. februar 2021.

Viktig å høre!

Å tilrettelegge slik at hørselshemmede kan delta på linje med andre i hverdagen, er en viktig oppgave. Årsmøtet i HLF Nordkapp vil oppfordre både offentlige og private virksomheter å tilrettelegge slik at hørselshemmede kan delta i samfunnslivet på en likeverdig måte som andre.

I et samfunn med stadig større andel eldre mennesker, vil antallet personer med ulike hørselshemninger øke. Derfor er det viktig at det i for eksempel offentlige bygg og møteplasser er tilrettelagt med teleslynger/skrankeslynger, samtaleforsterkere og andre hjelpemidler som gjør at hverdagen for hørselshemmede blir enklere å gjennomføre. Det offentlige må gå foran som et godt eksempel overfor kommunens øvrige nærings- og organisasjonsliv.

HLF Nordkapp ønsker å bidra med kunnskap og informasjon om hørselsutfordringer. Dette for at hverdagen bedres, at FNs mål om universell utforming nås, og at personer med ulik nedsatt funksjonsevne føler seg likestilt med andre i samfunnet. Derfor må arbeidet med kartlegging av hørselshemninger og påfølgende tilrettelegginger starte allerede i barnehager og følges opp gjennom skolehverdagen til barn og unge. Vi ønsker også innsatsen overfor gruppen med hørselshemmede styrkes lokalt i vårt helsevesen og at det fra Finnmarkssykehuset etableres en fast ordning med ambulerende audiograf som besøker vår kommune regelmessig. Vårt mål er at Nordkapp skal bli et høreselsvennlig samfunn.

Budsjett for inneværende år

Forslag: Styret får i oppgave å utarbeide budsjett for driftsåret basert på aktiviteter som det legges opp til. Det må påregnes egenandeler for styrets medlemmer som deltar i HLFs møter på fylkes eller nasjonalt plan der slik skal betales.

Valg av styre

I henhold til HLFs vedtekter § 16.4 gjøres følgende valg:

Det velges et styre på tre medlemmer samt ett varamedlem.

Følgene foreslås til styremedlemmer:

 • Bernt-Aksel Jensen, Sirpa L. Jensen, Jarl Tuv.
 • Varamedlem: Arnhild Bjerkan
 • Enstemmig godkjent –med akklamasjon!

Andre valg:

Valg av valgkomite (to personer + ett varamedlem)

- Revisor for regnskapet

- Deltakere til årsmøtet for HLF Troms og Finnmark

Styret får fullmakt til å gjennomføre nødvendige valg.