Gå til sidens hovedinnhold

Hva venter dere på?

Dersom man har makt og myndighet – i tillegg kapital og innflytelse – og ser et behov, bør man brukes disse virkemidler for å løse et problem?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forleden satt to av Nordkapps mektigste menn innen politikken å drøftet fiskeripolitikk. Radio Nordkapp hadde invitert varaordfører Thor Mikkola (Sp) og Lars Helge Jensen (H) til debatt om lokale forhold. At fiskeripolitikk kan være innfløkt, kjenner mange til. Særlig hva angår reguleringer av fiskemuligheter, kvoter på ulike fiskearter, båtstørrelser og begrensninger av disse, redskapstyper – ja i det hele tatt, et komplisert fagtema. Derfor handlet debatten ikke så mye om detaljer knyttet til nevnte områder. Tema var mer å se på de lokale forhold for å imøtekomme lokale fiskeres behov for redskapslagre og kaiarealer slik at fiskerne kan drive sitt yrke på best mulig måte. Disse to kommunepolitikere fra Nordkapps kommunestyre har viktige roller i å tilrettelegge for næringsutvikling for dermed å skape ringvirkninger slik at lokalsamfunnet opprettholdes og utvikles. Det er en del av samfunns- og utviklingsansvaret til kommunen.

Så hva er behovet? Jo, det er behov for flere og bedre tilrettelagte kaiplasser med heisekraner for å få opp og ned bruk og utstyr. Fortøyningsplasser helst i flytebrygger med båser slik at hver fisker kan ha sin bås og tilrettelegge for seg selv der. Dessuten liggeplasser i trygg havn for fremmedfiskere. Dette har med sikkerhet å gjøre ved å komme til og fra fiskebåten og en forenklet hverdag hvor det er mer enn nok slit og tunge løft. Så mangler det tilrettelagte og moderne egnerbuer eller redskapsrom med lager hvor utstyr kan heises opp og ned. Hver fiskebåt har mye utstyr som brukes gjennom året og sesongene, og som må tas vare på for ikke å ødelegges i et aggressivt miljø som livet i sjørokk og fokk er på finnmarkskysten.

Debatten avslørte en rørende enighet om status og behov samt at forholdene ikke er tilfredsstillende. Hverken for lokale fiskerne, og langt fra slik at flere fiskere kunne tenkt seg å etablere seg i kommunen. Fokus var særlig på Honningsvåg og Nordvågen som de to største fiskeværene i kommunen. Flere spørsmål melder seg når sentrale politikere drøfter problemstillinger lokalt, som ikke er av ny dato og som det kan gjøre noe med. For eksempel: hvorfor gjøres det ikke tiltak gjennom kommunens organer som retter på disse nevnte forhold? Er for eksempel innsiden av bølgebryteren i Honningsvåg havn utnyttet optimalt. Burde kommunen kjøpt deler av Honningsvåg brygge og laget et serviceanlegg for fiskere der? Mangler det handlekraft i Nordkapp kommune? Er det kanskje lettere å drøfte saken på lokalradioen og vise til at saken er jo drøftet?

Debatten påpekte også noe merkelig. Nordkapp kommune har organisert sin havnevirksomhet på en spesiell måte. Det finnes ikke et «vanlig» havnestyre. Nå er det Nordkappregionens havn Interkommunalt selskap (IKS) som er løsningen. Den består av Nordkapp, Porsanger og Lebesby kommuner som har valgt personer til å utgjøre et havneråd (representantskap). I tillegg er det laget et Nordkapp Havn kommunalt foretak (KF) som stort sett er utleier av bygg og infrastruktur. Hva som skjer på styrerommene i disse organer er en godt bevart hemmelighet.

Verken sakslister eller protokoller er å finne på nettet eller på kommunenes hjemmesider. Dermed ingen innsyn i om nevnte utfordringer drøftes og om det kommer tiltak. Til tross for at kommunene eier selskapene og er ansvarlig til syvende og sist for økonomiske resultater om noe skulle gå galt. Det pussige i debatten var at varaordfører Mikkola påpekte dette som et hjertesukk. Det manglet informasjon om utvikling av kaiene, planlagte tiltak, regnskap og hvordan status er. Merkelig å høre fra den politiske ledelse av kommunen. Ikke minst når det vises til behov for investeringer for ytterligere tilrettelegging av infrastruktur for fiskerinæringa, og hvor det ønskes at kommunekassa skal bidra økonomisk. Vet ikke kommunepolitikerne hva som foregår i egne organer? Blir ikke informasjon fra styremøter, eiermøter og representantskapsmøter formidlet til kommunestyret og drøftet der?

Her må politisk ledelse ta grep og løfte på lokket, bokstavelig talt. Var hensikten med å organisere havnevirksomheten slik at innbyggerne ikke skulle få innsyn og informasjon om aktivitet, så er det en total uakseptabel måte å gjøre det på. Det bryter med alle prinsipper i kommuneloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven om innsyn, åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen.

For Nordkapp kommune og fiskeværene er det avgjørende at fiskerinæringa har gode og tilrettelagte forhold. Nordkapp er uten tvil en viktig og stor fiskerikommune som har potensial til å utvikle seg både på sjø og land. Kommunen har store og dyktige aktører på landsiden som eier fiskerianlegg med stor mottaks- og produksjonskapasitet. Nybygg er under oppførelse for ytterligere utvikling på bøteri/redskapssiden. Mekaniske tjenester er på topp, samt at bunkers og proviant er godt tilgjengelig. Kommunen er i antall fiskebåter og fiskere på toppen av lista i fylket. Det må være på tide at de lokale personer med makt, myndighet og virkemidler samler styrkene og lager en plan for utvikling og markedsføring av fiskerikommunen Nordkapp. Det må lages en strategi for utvikling og en konkret handlingsplan med tidspunkt og finansiering for gjennomføring. En plan som involverer fiskere, organisasjonene og innbyggere, og som byr inn til debatt og innspill. Dere er jo enige om behovene. Så, hva venter dere på?