Som vanlig er det store forventninger når forslag til Statsbudsjett legges frem. Og det var flere gode nyheter for Nord-Norge i forslaget. Det som kom svært overraskende på var at Husbankens ordning med investeringstilskudd for bygging av sykehjem og omsorgsboliger skrotes. I Hurdalsplattformen står det som følger: «Målet med regjeringens helse- og velferdspolitikk er å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet.». I tillegg står det at Regjeringa skal føre en offensiv likestillingspolitikk for å inkludere alle i samfunnet, og i boligpolitikken har regjeringa sagt at de bl.a. vil satse på at flere skal få mulighet til å eie egen bolig samt utvikle gode bomiljø.

På toppen av det hele annonserte nylig Kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen at FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) nå skal innlemmes i norsk lov. Tiltaket er forøvrig også nedfelt i Hurdalsplattformen. Her er det virkelig langt mellom politikk og handling.

Det er hevet over enhver tvil om at det er et skrikende behov for både omsorgsboliger og sykehjem i hele Norge. Vi er på vei inn i en alvorlig endring i demografien i Norge og befolkningsutviklingen vil være preget av en stadig eldre befolkning som vil få behov for sykehjemsplasser. Ifølge Norges Handikapforbund opplever personer med funksjonsnedsettelse diskriminering på alle arenaer i samfunnet. Blant annet plasseres flere mot sin vilje på institusjoner, noe som kunne vært unngått med tilrettelagte omsorgsboliger i hjemkommunen.

Dersom forslaget om å ikke videreføre ordningen hvor Husbanken kan gi investeringstilskudd til kommuner som ønsker å bygge sykehjem og omsorgsboliger blir vedtatt, vil det få dramatiske konsekvenser for både store og små kommuner. Særlig kommuner som allerede har planlagt investeringer de kommende årene vil bli rammet, da dette tilskuddet er lagt til grunn for budsjettering av slike prosjekter. I Statsbudsjettet for 2022 ble det gitt tilsagn på kr 1,6 mrd kroner for bygging av tilsammen 942 omsorgsplasser i kommune-Norge. Denne posten er for 2023 satt til 0. Bare i Tromsø er det behov for 10030 nye sykehjemsplasser de neste åtte årene. I Trondheim vil det bety en økt låneramme på 1,12 mrd kr for prosjekter planlagt frem til 2028.

I Nordkapp er det planlagt etablering av omsorgsboliger for yngre med funksjonsnedsettelser med oppstart i 2023. Dette er en av de viktigste sakene for Nordkapp SV å få realisert akkurat nå, og en sak vi har gått til valg på. Med det forelagte statsbudsjettet på bordet vil det bety en økt kostnad på kommunen på minst 10,5 millioner kr. Dette vil komme i tillegg til en allerede krevende økonomisk prioritering i årene fremover.

Nordkapp SV har sendt inn forslag til SV sitt alternative statsbudsjett om å opprettholde Husbankens ordning om tilskudd til kommuner for å bygge sykehjem og omsorgsboliger. Vi håper flere politikere i kommune-Norge nå våkner, og spesielt de som sogner til regjeringspartiene, og gir tydelig beskjed om at forslaget i det fremlagte Statsbudsjettet om å kutte til de som trenger det mest er en særdeles dårlig ide.