Gå til sidens hovedinnhold

Leverer et budsjett kjemisk fri for store kutt med millioner på bok: – Vi har nøktern drift

Rådmannen i Lebesby, Harald Larssen, fastslår at kommunen har større inntekter enn andre sammenlignbare kommuner og planlegger å investere kraftig de neste årene i skolebygg, barnehager, vann og avløp, samt idrett og kultur.

For abonnenter

Larssen kan i sitt anbefalte budsjett opplyse at han ønsker å sikre kommunens tjenester, samt de pågående og planlagte investeringene. Dette uten store kutt i kommunens kjerneoppgaver.

Finnmarksposten har gått gjennom budsjettet uten å finne noen kuttliste, og rådmannen erkjenner at han kanskje har tatt vel hardt i. Rett og slett fordi kuttene ikke finnes:

– Det er dårlig med det ja. Vi har jo hatt en ganske god økonomistyring i kommunen over mange år, og vi har en del ekstra inntekter også ettersom kommunestyret har sagt ja til oppdrett, vind- og vannkraft. Så vi har mer inntekter enn mange andre kommuner. Disse er stort sett ikke brukt til drift, men satt av i fond. Da kan vi gjøre store investeringer uten å kutte i drifta, sier Larssen, og har ingen planer om å havne i Luksusfellen neste år heller:

– Vi har nøktern drift, og går årlig over alle avdelingene og gjør justeringer.

Det eneste som kan ligne kutt er at ramma for oppvekstsektoren er tatt ned med 670.000 kroner sammenlignet med 2021.

– Ved Kjøllefjord skole har elevtallet noe ned. Det blir feil å kalle det kutt, det er mer tilpasning til elevtallet. Små justeringer som gjøres i forhold til behovet, forklarer han.

Politikerne i formannskapet oppfordres til måtehold når de skal behandle budsjettet mandag 29. november.

– Rådmannen vil fraråde økte driftsutgifter dersom vi skal klare å håndtere de utfordringene som ligger i investeringsplanen. Utfordringen ligger i å løse oppgavene annerledes for å holde utgiftene på det nivået vi har i dag, sier rådmannen i budsjettdokumentet.

Etter at formannskapet har sagt sitt skal budsjettdokumentet ligge ute for offentlig ettersyn i minst to uker, før kommunestyret tar siste og avgjørende behandling onsdag 15. desember.

LES OGSÅ: Taxisjåfør Steinar tapte anbudet for pasientkjøring, men mener seg forskjellsbehandlet: – Konkurranse er greit, men det må være på like vilkår

Store inntekter

Lebesby kommunen har et totalt budsjett på 209,6 millioner kroner, hvorav rammetilskuddet fra staten utgjør 94 millioner kroner, inntekts- og formueskatt 38,2 millioner kroner og eiendomsskatt 14,3 millioner kroner.

Eiendomsskatten foreslås satt til 4 promille som også er maksimal sats. Fritidsboliger og eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål fritas for eiendomskatt. Den allminnelige skattesatsen til syv promille.

Kommunen henter også inn 27,2 millioner kroner i salgs- og leieinntekter, 29,3 millioner i overføringer og tilskudd fra andre, samt 5,6 millioner kroner i brukerbetalinger.

– Kommunens inntekter er høyere enn mange sammenliknbare kommuner. Dette skyldes at vi har inntekter fra eiendomsskatt, konsesjonskraft og havbruksfondet, forklarer rådmannen i sitt anbefalte budsjett.

Ifølge budsjettforslaget vil kommunen ha 200,8 millioner kroner i netto driftsutgifter neste år, og ender passende nok med et driftsresultat på 8,88 millioner kroner. Inkludert renter og avdrag på lån ender kommunen opp med et netto driftsresultat på 4,23 millioner kroner. Dette er i er i tråd med kommunens egne mål for netto driftsresultat som er 2%.

Nesten 65 % av kostnadene, omtrent 120 millioner kroner, ble i 2020 brukt på lønn og sosiale kostnader. For 2022 blir det lignende fordeling.

 • 111 millioner kroner i lønn
 • 13,9 millioner kroner i sosiale utgifter
 • 46,1 millioner kroner i kjøp av varer og tjenester
 • 14,5 millioner kroner i overføringer

Helse, sosial og omsorgsektoren er den største i Lebesby kommune og krever omtrent en tredel av driftsbudsjettet med sine 55,5 millioner kroner. Men der andre kommuner vanligvis har et omtrent like stort budsjett til skoler og barnehager, skiller Lebesby seg ut med en større administrasjon. 36 millioner kroner er satt av til de sentrale styringsorganene, mens oppvekstsektoren får 33,6 millioner kroner og tekniske tjenester har 8 millioner kroner å rutte med.

Etterspurte fiber i 2014. Sju år etter åpnet fibernettet i den lille bygda

Store investeringer

Kommunestyret har vedtatt følgende mål for økonomistyringen:

 • Netto driftsresultat bør over tid ligge på 2 % av kommunens brutto driftsinntekter
 • Disposisjonsfondet bør over tid tilsvare minimum 15 % av brutto driftsinntekter
 • Netto lånegjeld bør over tid ikke overstige 100 % av brutto driftsinntekter

I økonomiplanen er det foreslått flere store investeringsprosjekter. Totalt skal det investeres for 204,8 mill de neste fire årene, hvorav 68 millioner skal tas i 2022. Av dette skal 141 millioner kroner finansieres via lån, hvorav 64,7 skal tas i 2022, noe som vil øke gjelden fra 240 millioner kroner i 2021 til 341 millioner kroner i 2025.

Gjelden vil da utgjøre 162% av inntektene. Noe som altså overskrider kommunestyrets egen anbefaling.

Det budsjetteres også med 16,35 millioner kroner i tilskudd og 10,5 millioner i egenandel.

Låneavdrag vil utgjøre 15,65 millioner for 2022., inkluderer startlån og lån til havna, økende til 16,61 mill for perioden 2023 til 2025.

Her er den komplette investeringsoversikten i Lebesby de neste årene:

 • Kjøllefjord skole - totalrenovering av skolebygget. Arbeidene pågår - 2021/2023: 73,75 millioner kroner
 • Galgenes barnehage - utvidelse og oppgradering 2023/2024: 30 millioner kroner.
 • Lebesby Oppvekstsenter 2023-2024: 35 millioner kroner. Det avsettes midler til prosjekteringen.
 • Vann og avløp - Utskifting av gamle anlegg, nytt råvannsbasseng og UV-anlegg m.m 2022-2025: 17,8 millioner kroner.
 • Helsesenter/legefløy - varme og ventilasjonsanlegg. 2022: 5 millioner kroner.

 • Kommunale veier - Re-asfaltering og vedlikehold av kommunale veier. 2022: 6 millioner 2022 og 2024.

 • Snøskjermer - renovering. 2023: En million kroner.

 • Bygging av fire nye omsorgsboliger 2023: 15 millioner kroner. (Forprosjekt igangsettes 250.000 kroner)

 • Kjøllefjord samfunnshus - oppgradering av kjøkken. 2023: 10,5 millioner kroner.

 • Kjøllefjord Idrettshall - Behov for 30 millioner kroner. Start i 2025 med energianlegg og dekket i hallen: 10 millioner kroner.

 • Kjøllefjord Kino: 750.000 kroner.

Mye penger på bok

Disposisjonsfondet har siden 2015 økt fra 17,3 millioner til 66,6 millioner kroner i 2020, og det forventes en avsetning på cirka 5 millioner kroner når regnskapet for 2021 avlegges. Kommunestyret anbefaler at disposisjonsfondet over tid bør tilsvare minimum 15 % av brutto driftsinntekter. I 2020 utgjør disposisjonsfondet nesten 30%.

Det er i økonomiplanen forutsatt bruk av 40 millioner kroner fra fondet til investeringen. Oppgraderingene ved Lebesby Oppvekstsenter og Galgenes barnehage foreslås delvis dekket over disposisjonsfondet.

Men i horisonten finnes det truende skyer. Et fortsatt fallende folketall gir sannsynligvis lavere vekst i frie inntekter i fremtiden. Befolkningsframskrivinger viser også at andelen eldre fra 67 år og opp i Lebesby kommune vil øke med fem prosentpoeng til 25%. Spesielt beregnes aldersgruppa fra 80 år og oppover å øke betydelig, mens andelen i yrkesaktiv alder (18-66 år) går ned. Samtidig kommer den nye barnevernsloven neste år som vil øke kommunens utgifter.

Les også

Roger satser hardt på det ekspertene tror vil bli et industrieventyr i nord

Avgifter

 • Renovasjon: 2% økning.
 • Slamavgift: 4,5 økning.
 • Feiing og kontroll: Uendret.
 • Vannabonnement: – 5,6%
 • Avløpsavgift: 9% økning.
 • Gebyrer for plan, byggesak og oppmåling: Uendret

Tiltakslista

I budsjettet finner man en rekke tiltak rådmannen ønsker å sette av penger til:

Kultur

 • Festivalstøtte 350.000 kroner

 • Friluftsliv, turløyper m.m: 100.000 kroner

 • Samarbeidsavtale - Forum forscenekunst: 30.000 kroner

 • Samarbeidsavtale - bibliotek i butikk, Veidnes og Kunes: 110.000 kroner

 • Sommerturløype: 400.000 kroner

 • Perleturer i hele kommunen og dagturhytta: 400.000 kroner

 • Utarbeidelse av kulturminneplan: 100.000 kroner

 • Kulturvandring: 50.000 kroner

 • Tilskudd Foldal Bruk: 313.000 kroner

 • Den kulturelle spaserstokken: 30.000 kroner

Oppvekst

 • Pilotprosjekt: Kompetanseløft for spesialundervisning og inkluderende fellesskap i skole, SFO og barnehage: 1,4 millioner kroner

 • Samarbeidsprosjekt med næringlivet - avdekke behov for språkopplæring og integrering: 380.000 kroner

Næring

 • Prosjekt: Økt lokal verdiskaping av havbruksnæringen: 400.000 kroner
 • Forprosjekt: GNIST: 600.000 kroner
 • Næringsfond: 500.000 kroner

 • Jordbruksfond: 100.000 kroner

 • Fiskerifond: 700.000 kroner

 • Samarbeidsavtaler med bygdebutikkene: 150.000 kroner

 • Fiberutbygging i Laksefjorden: 5,5 millioner kroner

 • Støtte til Visit Nordkyn og reiselivsnæringen: 250.000 kroner

Plan/rådmann

 • Investering elbiler: 245.000 kroner
 • Reguleringsplan, næringsområde i Breivika: 400.000 kroner

Helse

 • Dagsenter i Kjøllefjord og Lebesby: 600.000 kroner

 • Frisklivssentral: 100.000 kroner

 • Pårørendeskole: 10.000 kroner

 • Rekrutteringstiltak - sykepleier: 360.000 kroner