Et samlet skolemiljø med studenter, ansatte, styret og ledelsen for Nordkapp maritime fagskole ber politikerne om å ikke slå sammen alle fagskolene i Troms og Finnmark. Sentralisering og salderinger kan bli en trussel for små utdanningsenheter i Finnmark med trange økonomiske rammer i det nye storfylket. Næringslivet i Finnmark kan risikere å bli skadelidende på sikt.

I fylkesrådet innstilling til fylkestinget for Troms og Finnmark anbefales det å vedta én sammenslått fagskole for Troms og Finnmark med et felles styre og felles administrasjon. Saken skal behandles i fylkestinget 16. juni, og bekymringene beror i hovedsak på at opptrinnet til dette bygger på en ensidig prosess og mangelfull utredning av de faglige og samfunnsøkonomiske konsekvensene dette vil kunne medføre.

For oss er det urovekkende at det legges opp til en felles fagskole med så begrensede konsekvensutredninger knapt 6 måneder etter at det nye fylket ble etablert. I likhet med fylkessammenslåingen så legges det i hovedsak opp til sammenslåing, uten at det er ligger noe mer konkret i det.

I arbeidsgruppen som har jobbet med ulike alternativer til organisering har to fagforeningsrepresentanter fra Troms og styreleder for Fagskolen i Troms vært representert, men ikke tilsvarende representasjon fra Finnmark. Studentene har ikke hatt muligheter til å gi innspill i organiseringsspørsmålet, og lokale fagforeninger har ikke blitt involvert i prosessen.

Styret ved Nordkapp maritime fagskole har enstemmig gått inn for en felles fagskole for Finnmark, dette vedtatt og videresendt til fylkesadministrasjonen i november 2019.

Bekymringene våre begrunnes videre med:

Vi er bekymret for om Nordkapp maritime fagskole vil bli godt nok ivaretatt med en ledelse og et felles styre. I dag forvaltes Nordkapp maritime fagskole av styremedlemmer som enten har lokal forankring eller er tilknyttet maritim næringsliv lokalt og regionalt.

Geografiske avstander og en felles styresammensetning vil begrense styrets mulighet til å ivareta behovene for Finnmarks næringsliv og studenter og ansatte i Finnmark.

Det maritime fagskoletilbudet kan forsvinne i mengden av andre fagskoleløp som skal ivaretas av et felles styre for alle fagskolene i Troms og Finnmark.

Medvirkning blir vanskeligere når beslutningstakerne sitter langt borte, det er denne raske prosessen et bevis på.

Det sier seg selv at det blir vanskelig, om ikke umulig, å ivareta lokale faglige og maritime miljø i fremtiden.

Rekruttering til fagskoletilbudet i Honningsvåg kan også bli utfordrende, med en administrasjon og et styre som skal ivareta to maritime konkurrerende tilbud (Tromsø og Honningsvåg). Vårt fortrinn og nærhet til næringsliv, studenter og ledelse kan bli vanskeligere å utnytte i markedsføringssammenheng.

Det er brukt mye krefter og ressurser over mange år for å bygge opp en maritim ressursklynge i Nordkapp. Finnmark fylkeskommune, statlige myndigheter og næringsliv har investert betydelige midler.

Vi er bekymret for at utfordringer med økonomien i Troms og Finnmark fylkeskommune, vil føre til salderinger som på sikt vil bygge ned denne satsingen. Studenter fra Finnmark kan henvises til å søke Tromsø dersom midler skal spares. Toårig maritim fagskoleutdanning kan bli lagt ned i Honningsvåg. Historien viser at trange tider går ut over de små enhetene, sentralisering og kostnadseffektivitet vil tvinge seg fram.

Kompetansemiljø og samfunnseffekter:

Dersom fagskolen bygges ned vil det maritime kompetansemiljøet i Honningsvåg svekkes. I regionen har vi tett samarbeid med Kystverket, havnemyndigheter i regionen, fiskerinæring, akvakulturnæring, olje og gass og sjørettede servicenæringer.

Nordkapp videregående skole, fagskolen og kursavdelingen i Honningsvåg utgjør et fagmiljø innenfor marine og maritime områder. Fagskolen er spydspissen i dette kompetansemiljøet, og personell brukes på tvers av utdanningstilbudene for å kunne ta utfordringer og være fleksible. Stedlig ledelse er et viktig verktøy for å utnytte synergieffekter av de ulike fagtilbudene som tilbys.

Vår kursavdeling betjener lokale, regionale og store nasjonale og internasjonale aktører innenfor ulike nautiske opplæringstilbud, sjøredning, oljevern og brannredning. Spisskompetanse på nautiske spesialområder er attraktive for store maritime aktører. Dette felles kompetansemiljøet er sårbart.

Dersom fagskolen bygges ned, kan det begrense utviklingsmulighetene for levering og utvikling av tilbud til næringslivet i regionen.

Dersom fagskolen vår bygges ned, vil en del av våre kursgodkjenninger fra Sjøfartsdirektoratet og NOKUT kunne bortfalle. Kursporteføljen vår vil da svekkes betraktelig. Deltakelse i bærekraftig utvikling og kursing for næringslivet langs Finnmarkskysten og i Barentshavet, risikerer vi da å miste.

Dermed er det ikke bare kompetansearbeidsplasser og fagmiljøet ved fagskolen, men også ved kursavdelingen som er truet.

Manglende prosesser og konsekvensutredninger:

Vi etterlyser grundigere utredning av økonomiske konsekvenser ved sammenslåing av fagskolene.

I saksutredningen er det ikke tall for utgiftene ved den maritime fagskoleavdelingen i Troms sammenlignet med tallene for Nordkapp maritime fagskole. Vårt budsjett er trangt, og en del utgifter dekkes av samdriftsfordeler med videregående skole og kursavdelingen. Vi har store vanskeligheter med å se store innsparingsmuligheter dersom stedlig tilbud i Honningsvåg skal bestå men innenfor en egen organisasjon: «Fagskolen i Troms og Finnmark»

Vi ber derfor politikerne om å snu i denne saken. Vi ber om at det satses på Finnmarkskysten, våre framtidige arbeidstakere, våre stedgitte fordeler, næringslivet i Finnmark og kompetansemiljøet som er bygget opp i Nordkapp og Finnmark. Kompetansemiljøer i Finnmark må få styres og utvikles i Finnmark til beste for regionale og nasjonale oppgaver og målsettinger.