"Vi ønsker velkommen alle aktører med samme mål som oss: å styrke Nordkapp som helårlig turistdestinasjon på en bærekraftig måte".

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

I Finnmarksposten på nett 7. mars deler Bjørn Ronald Olsen sine tanker om næringsdrift og turisme i kommunen generelt og Nordkapp-platået spesielt.

DEL

Meninger

Olsen tar til orde for å legge bedre til rette for lokal næring med veier, turstier og ikke minst muligheter til å knytte sin virksomhet tettere til platået. Vi [Rica/Scandic] er enige med Olsen i at det bør legges til rette for økt aktivitet på Nordkapphalvøya generelt og platået spesielt.

Vi ønsker velkommen alle aktører med samme mål som oss: å styrke Nordkapp som helårlig turistdestinasjon på en bærekraftig måte. Dette fremgår også tydelig av Ricas og Scandics høringsbrev på kommunens områdeplan:

Vi ønsker å legge til rette for at lokale serverings-, aktivitets- og kulturbedrifter kan etablere virksomhet i og rundt Nordkapphallen. Et større og bredere opplevelsestilbud på platået vil gjøre Nordkapp enda mer attraktivt og bidra til flere gjester, lengre opphold og større forbruk – til glede for reiselivsnæringen og lokalbefolkningen i hele kommunen.

Til tross for at vi er enig med Olsens mål for reiselivet i kommunen, vitner forslagene hans om liten kunnskap om både reiseliv og offentlig forvaltning.

For eksempel foreslår Olsen at kommunen skal etablere et selskap som skal finansiere stier, gapahuker, økte kommunale beredskapskostnader, helsevesen, brannberedskap, politi og Informasjonstjenester, med parkeringsavgift fra en offentlig parkeringsplass på Nordkapp platået.

Olsen ser i tillegg for seg at inntektene fra parkeringsplassen kan finansiere investeringer i trivselstiltak som kulturhus og bassengfasiliteter. Med dagens antall biler og busser som parkerer på platået, vil en parkeringsavgift på 180 kroner neppe rekke til å finansiere stort mer enn investeringer og drift av selve parkeringsplasser.

Det er stor forskjell på en parkeringsavgift per kjøretøy og en adkomstavgift per person. I tillegg til at forslaget er økonomisk uforsvarlig for Nordkapp kommune, blander Olsen kommunens rolle som forvaltningsmyndighet med rene økonomiske interesser.

Det er Finnmarkseiendommen (med Fefo som forvalter) som eier Nordkapp-platået.

Med forslaget om at et annet aksjeselskap bør nedbygge platået med et nytt parkeringsanlegg, overser Olsen at kommunen ikke har noen rett til å overta eiendommen for å drive næringsvirksomheten på den.

Hvis kommunen skal overta deler av platået krever det ekspropriasjon, tvangsavståelse, både av Fefos eiendomsrett og festeforholdet. Og det er ikke et lovlig ekspropriasjonsformål at kommunen vil starte forretningsdrift for å finansiere kulturhus, bassengfasiliteter og andre formål Olsen tar til orde for.

Olsen tar også til orde for at det må inngås flere festekontrakter på platået, viser til at kommunen "er rettmessig "eier" av Nordkapp-platået" og mener at Ricas festerett bør begrenses til selve bebyggelsen.

Dette forslaget er uforenelig med de rettigheter og forpliktelser Fefo og opprinnelig fester avtalte, og som vil gjelde i lang tid fremover. Det er heller ingen fornuft i forslaget.

De fredete naturområdene på Nordkapp er allment tilgjengelige og gratis.

Motorisert ferdsel inn til platået på privat vei og grunn er derimot avgiftsbelagt. Det er gode grunner til å begrense biltrafikken, og Rica har i forbindelse med det pågående reguleringsarbeidet foreslått tiltak for å redusere bilbruken ytterligere.

Vi ønsker blant annet å legge bedre til rette for shuttlebusser og for gåturer fra Hornvika. Forslagene til Olsen er både ufornuftige og ulovlige.

Årsaken til at han kommer med forslagene, er kanskje at han har misforstått sammenhengen mellom Nordkapp platået og reiselivet i resten av kommunen. I artikkelen skriver Olsen: «I dag brukes alle andre aktører som innmatere til Nordkapp platået.» Virkeligheten er jo nøyaktig den motsatte.

Det er Nordkapp som er attraksjonen som bringer turistene til kommunen, og alle reiselivsbedrifter i kommunen lever av forbruket til nordkappturistene.

Menon Economics har anslått av nordkappturistene hadde et samlet forbruk på 355 millioner kroner i 2015 (trolig vesentlig høyere i 2017) og at 80% av den totale omsetningen i reiselivsnæringen i Nordkapp kommune genereres fra turistene som besøker platået.

Det aller meste av disse inntektene tilfaller hoteller, serveringsbedrifter, transportselskaper, opplevelsesbedrifter og butikker utenfor Nordkapp platået. Disse bedriftene ansetter lokale innbyggere og kjøper varer og tjenester fra andre bedrifter i kommunen, så det meste av næringslivet i Nordkapp kommune nyter godt av nordkappturistenes forbruk.

Bjørn Ronald sier også i sitt innlegg at «når tilgangen til platået er gitt eksklusiv til en aktør blir det begrensede muligheter for å videreutvikle reiselivsnæringen blant andre, som både har investeringsplaner og ser muligheter for å øke aktiviteten både på sommeren og på vinteren».

Situasjonen igjen er helt motsatt, både Rica og Scandic har vært pådrivere for en lokal utvikling av reiselivet, spesielt med sin store vintersatsing. Dette har kommet lokale aktører til gode og ført til større verdiskapning hele året.

Scandic har tre hoteller i Nordkapp i dag i tillegg til Nordkapphallen, to i Honningsvåg og ett i Skipsfjorden.

Disse fire bedriftene står for 7 prosent av sysselsettingen i næringslivet i kommunen. Det er derfor i Scandics interesse at Nordkapp platået fremstår så attraktivt som mulig – for så mange turister som mulig. Generelt vil det være slik at jo mer attraktiv Nordkapp platået fremstår og jo kraftigere det blir profilert, desto mer tjener reiselivet og det øvrige næringslivet i kommunen.

Nettopp derfor ønsker vi å legge til rette for at lokale bedrifter skal ha muligheten til å etablere virksomhet i og rundt Nordkapphallen. Et større og bredere opplevelsestilbud på platået vil gjøre Nordkapp enda mer attraktivt og bidra til flere gjester, lengre opphold og større forbruk – til glede for reiselivsnæringen og lokalbefolkningen i hele kommunen.

Olsen har tatt steget inn i reiselivsbransjen og vi ønsker han hjertelig velkommen inn i en spennende bransje. Olsen er i sin fulle rett til å argumentere for sine interesser.

Hvis vi får gjennomslag for tiltak som bedre legger til rette for økte innslag av lokal turistnæring på platået inviterer vi ham gjerne til diskusjoner om gode konsepter og mulig samarbeid. De kortsiktige og til dels ulovlige løsningene han har tatt til orde for i Finnmarksposten er ingen farbar vei.

Platået er fredet som sårbart naturområde. Verken kommunen eller næringen er tjent med en nedbygging av platået, med utvidete parkeringsarealer og annen næringsbebyggelse.

Vi kan ikke ha en turistnæring som forringer platået.

Artikkeltags