Odin var en markant og samfunnsengasjert mann. Han var fødd på 30-tallet og opplevde 2. verdenskrig med evakuering og brenning som barn og tilhørte generasjonen som måtte bygge opp fylkets steder bokstavelig talt fra ruinene som var igjen. Som ung og yrkesaktiv var Odin både fisker og jobbet i fiskeindustrien - på Finotro. Seinere ble han offentlig ansatt og har vært vaktmester både i fylkeskommunen, da sykestua var fylkeskommunal, og i Nordkapp kommune. Odin var både arbeidsom, pliktoppfyllende og ærekjær og hans generasjon arbeidsfolk levde etter mottoet «gjør din plikt, krev din rett!».

Odin ble tidlig fagligpolitisk engasjert; i NNN først og som offentlig ansatt i Kommuneforbundet, som seinere ble Fagforbundet. Arbeidernes rettigheter og trygghet for jobb var viktig for Odin. I kampen for dette og i kampen for et bedre samfunn, var det avgjørende å stå sammen i fagforeningen og det var viktig å jobbe politisk i Arbeiderpartiet. Fagforeningens visjoner måtte omsettes til praktisk politikk gjennom partiet. Dette, som til sammen utgjør Arbeiderbevegelsen var en viktig politisk arena for Odin, livet ut. Og gjennom hans yrkeskarriere og liv, skjedde det også mange framskritt i arbeidslivet til det bedre for vanlige arbeidsfolk; sterkere avtalefestede rettigheter og sterkere medbestemmelsesrett, lovfestet rett til et forsvarlig arbeidsmiljø, redusert arbeidstid, pensjonsrettigheter, styrket oppsigelsesvern og sykepengerettigheter for å ha nevnt noe.

Alt dette og mye mer har Odin og hans generasjon tillitsvalgte kjempet fram. Men det stoppet ikke der. Utvikling av en sterk velferdsstat, slik vi kjenner den i dag, var også Arbeiderbevegelsens kampsak. Helt til det siste var Odin opptatt av en sterk velferdsstat; at utdanning skulle være for alle, at fellesskapet skal stille opp for sårbare grupper, for syke og for eldre og at vi rett og slett måtte bygge et samfunn der ingen faller utenfor. Takk Odin for din og dine kameraters kamp, vi har mye å takke din generasjon for.

Odin var også folkevalgt og var fast representant for Arbeiderpartiets i Finnmark fylkesting i to perioder fra 1988 til 1995. Som folkevalgt fikk han flere betrodde verv. For Nordkapp Arbeiderparti og Nordkappsamfunnet var det viktig å ha Odins engasjement, tydelige stemme og trofaste representasjon inn i fylkets ledende parti. Det var mange saker av stor betydning for Nordkappsamfunnet som ble behandlet i fylkestinget disse periodene. Den viktigste og tyngste var FATIMA-prosjektet der Odin, sammen med Ole Elde som også var fra Nordkapp og representerte Høyre i fylkestinget, jobbet tverrpolitisk og frontet saken i hver sin leir. Det var nesten et enstemmig fylkesting som støttet prosjektet. Dette var avgjørende viktig, for uten fylkestingets positive vedtak hadde det ikke vært mulig å få regjeringens og Stortingets støtte heller.

Odin la ikke opp sitt samfunnsengasjement selv om han ikke var folkevalgt mer, eller når han ble pensjonist. Han møtte trofast på partimøter, alltid engasjert og helt til de aller siste årene av sitt liv stilte han opp; i eldrerådet, i fagforeningens pensjonistorgan og i andre styrer slik som Nordkapp Taxisentral.

Odin er nu gått av vakt - takk for innsatsen, kamerat!

Med disse ord lyser vi fred over Odin Johansens minne.