Situasjonen er den samme, som for bonden. Ny skurtresker i den samme åkeren gir ikke mer lønnsomhet, bare nye kostnader. Sånn er det også i den blåe åkeren. Nye investeringer til mer effektivitet i fiskeflåten gir ikke mer fangst. I den blåe åker fins der ingen nye fiskefelt eller uutnyttede fiskeslag. Den samlete lønnsomhet i den samlete norske fiskeflåte blir ikke større, men mindre.

En kornbonde får ikke bedre økonomi hvis han bytter ut en fullt brukbar skurtresker med en ny og dyrere maskin.

Nei, han får heller dårligere økonomi fordi åkeren han har er den samme, den har ikke blitt større.

Nyinvesteringen ville kanskje gitt bedre økonomi hvis staten eksproprierte naboens åker og gav den gratis til den investeringslystne bonden. Men for naboen ville det blitt en tragedie.

Det var dette som skjedde da båtkvotesystemet ble innført i fiskeriene.

Hva er så en båtkvote? Det er i utgangspunktet forbudt å ha fiske som næring. De som likevel driver et yrkesfiske har fått en individuell dispensasjon til å fiske et visst antall tonn.

Retten til en fiskekvote er ikke noe en fisker eier, og som han kan skalte og valte med slik han vil.

Situasjonen er nå den at økt satsing på større fiskebåter og mer effektive fangstredskaper, som automatiske lineegnesystemer, flere tråltimer, not- og snurrevadtrål, ikke har økt den samlete norske fangsten, men bare de samlete norske kostnadene.

Konsekvensen er at næringsvirksomhet og bosetting på kysten og inne ved fjordene utsettes for en ødeleggende sentralisering.

Dette kan bare endres ved at kostnadene i fiskeflåten reduseres radikalt.

Der finnes ikke flere fiskefelt eller fiskeslag, som er uutnyttet og som kan bidra til økt fangst. Det er som for bonden, som mangler en større åker, for å få lønnsomhet med en ny og kostbar skurtresker.

Det nytter ikke å bygge flere store og kostbare fiskebåter. Det bedrer ikke den totale lønnsomhet.

Kostnadsøkningen i fiskeflåten har ført til et press på for flere statlige ordninger, som skyver fiskere og kystfiskebåter ut av næringen.

Båtkvotesystemet skulle sikre at det ble samsvar mellom fiskebestandene og den samlete fangstkapasitet hos de norske fiskebåtene.

Det motsatte skjedde. Fangstkapasiteten økte kraftig.

Årsaken til det er at lengden på fiskebåten bestemmer hvor mange tonn av den totale norske fiskekvote en fiskebåtreder skal få lov å fiske.

Det førte til et investeringskappløp i den største fiskeflåten. Motivet var å sikre seg en størst mulig andel av den årlige totale norske fiskekvote.

Fiskefartøyer ble ombygd, forlenget og nybygd og de ble tildelt økte fisketillatelser i samsvar med størrelsen på fiskebåten. Et system skreddersydd for de kapitalsterke fiskebåtrederiene med nærmest en ubegrenset tilgang til penger.

Man tar altså kvoter, dvs fiskerettigheter fra fiskere med små båter (kystfiskerne) og gir til de store båtene.

Dette systemet er nå så langt gjennomført at neste generasjon unge fiskere har liten mulighet til å starte et yrkesaktivt liv som yrkesfisker på egen kystfiskebåt.

Nå har den sittende regjering lagt frem en ny stortingsmelding om et nytt kvotesystem. Regjeringen har kalt meldingen for «Et kvotesystem for økt verdiskapning». Det er dette som kalles kvotemeldinga.

Regjeringen vil legge til rette for mer effektivitet. Virkemidlene skal være de samme som før, men litt mer forsterket.

Situasjonen er den samme, som for bonden. Ny skurtresker i den samme åkeren gir ikke mer lønnsomhet, bare nye kostnader. Sånn er det også i den blåe åkeren.

Nye investeringer til mer effektivitet i fiskeflåten gir ikke mer fangst. I den blåe åker fins der ingen nye fiskefelt eller uutnyttede fiskeslag. Den samlete lønnsomhet i den samlete norske fiskeflåte blir ikke større, men mindre.