Svar til Toril Bakken Kåvens leserinnlegg 21.06.2022.

Nordkalottfolket tar ikke stilling til viktige saker

Sametinget behandlet i juni to saker som hver omhandler utbygging av kraftlinjer i Finnmark. Den ene en prinsipiell uttalelse om utbygging av 420 kV linjer i samiske områder, den andre en uttalelse hvorvidt Sametinget godtar FeFos styrevedtak om utbygging av 420 kV kraftlinje Skáidi - Lebesby.

For ordens skyld tilhører Aps sametingsgruppe (Bargiidbellodat) opposisjonen (mindretallet) på Sametinget, og stemte i likhet med Nordkalottfolket motSametingsrådets (NSR, SP, JSL) innstilling.

At Kåven prøver å skape et bilde av at Ap tilhører flertallet er en måte å svartmale politiske motstandere uten å måtte forholde seg til virkeligheten. Nordkalottfolket og Frp på Sametinget stemmer ofte på hverandres forslag, uten at vi drar billige ligninger i kronikker av den grunn.

Alternativ virkelighet

Nordkalottfolket og Toril Bakken Kåven virker ofte å ha vært et annet sted enn oss når det kommer til hva som har skjedd på Sametinget, og vi kan ikke la usannheter stå uimotsagt. Så her prøver vi å liste opp påstander, og komme med korreksjoner.

Nordkalottfolkets påstand:

«På prinsipielt grunnlag vil Ap, NSR og Sp nekte bygging av 420kV-linja til Østfinnmark, og 420-linja overalt i landet hvor det finnes samiske interesser.»

Hva vi i Ap faktisk foreslo:

«Sametinget er ikke prinsipielt imot kraftlinjer, men det må etterstrebes løsninger som næringer og berørte kan leve med både under etablerings- og driftsfase.».

Hvordan Kåven klarer å tolke dette som et prinsipielt nei er for oss uforståelig, og må stå for hennes egen regning. La det være klart, vi er ikkeprinsipielt imot kraftlinjer - men vi forventer at folkeretten følges.

Nordkalottfolket og «vetorett» - nok en gang

Videre påstår Kåven og Nordkalottfolket:

«Arbeiderpartiet fastslår at «... berørte samiske interesser skal konsulteres med formål å oppnå deres frie og informerte forhåndssamtykke til planlagte tiltak og beslutninger». Det betyr vetorett for samiske interesser, og da spesielt reindriftsamiske.»

Men da vi behandlet saken «Oppfølging av Høyesteretts dom i Fosensaken» i Mars var Nordkalottfolkets Vibeke Larsen på talerstolen og snakket om reindriften på Fosen og sa følgende:

«I fosendommen ligger også skranken for forhåndsinformert samtykke. Det er antagelig første gang vi ser det i høyesterett. Det samtykket kan rettighetshaverne benytte seg av. Det er rettighetshaverne som kan samtykke eller ikke, og vi mener at det gjelder prosessen videre. Ikke Sametinget, men rettighetshaverne.»

Her debatterer altså NKF «Et fritt og forhåndsinformert samtykke» som viktig del av folkeretten, ikke et ord om at dette er noen form for «vetorett». På et direkte spørsmål fra Tom Sottinen (Ap) om hva Nordkalottfolket legger i begrepet, svarte Larsen at folkeretten (SP Art 27) vil slå inn i Fosensaken da reindriften på Fosen er så kraftig berørt.

Vi kan også minne Nordkalottfolket på at de selv har stemt for vedtak på Sametinget som omhandler «fritt og forhåndsinformert samtykke», som i saken «Klimaendringer og rettferdig utvikling» fra 2019.

Hverken for eller mot

En selektiv korttidshukommelse gjør det nok enkelt å skrive bombastiske og dramatiske innlegg.

I deres eget forslag skriver Nordkalottfolket «Sametinget er verken prinsipielt imot eller for kraftlinjer i Finnmark, men vil vurdere samfunnsnytten opp mot ulempene infrastrukturtiltakene fører med seg. Dette inkluderer kraftlinjer i Finnmark.»

Da er spørsmålet, hvem skal gjøre disse vurderingene av ulempene og samfunnsnytten? Det er nærliggende å tenke at også Nordkalottfolket mener at folkeretten og urfolksretten skal følges, slik de sa om Fosensaken.

Prinsippet virker å være det samme, ordlyden er forskjellig. Det kan virke som at Kåven og partifellene ikke tør å ta stilling til noe som helst i den prinsipielt viktige saken.

Ja i Hammerfest og Lebesby, nei i Porsanger?

I den andre saken «Sametingets uttalelse om endret bruk av utmark etter Finnmarksloven § 10 for 420 kV kraftlinje Skáidi - Lebesby» blir det enda tydeligere at Nordkalottfolket sliter med å ta stilling til saker.

FeFo-styret stemte for utbygging i Hammerfest og Lebesby, men stemte nei til utbygging i Porsanger. Da vi behandlet dette på Sametinget hoppet Nordkalottfolket elegant over Porsanger og foreslo følgende «Sametinget godtar FeFo-styrets vedtak i sak om endret bruk av utmark for ny 420 kV-linje i kommunene Hammerfest og Lebesby.».

Ikke et eneste ord om Porsanger. Det blir ingen linje til Øst-finnmark om den ikke går via Porsanger, dette vet Nordkalottfolket.

Flere ganger under Sametingets plenum prøvde Bargiidbellodat (Ap) å be Nordkalottfolket redegjøre for sitt syn. Vil de ha utbygging i Porsanger, eller vil de ikke. Dette fikk vi ikke noe svar på, til tross for at Nordkalottfolkets Ulf-Tore Johansen lovet svar «senere i debatten». Øyvind Lindbäck fra Porsanger var på talerstolen like etterpå, men manøvrerte seg gjennom hele innlegget sitt uten presisere deres syn, til tross for gjentatte spørsmål fra oss.

Det vi står igjen med da er at Nordkalottfolket ikke vil uttale seg om hva de mener om 420 Kv utbyggingen i Porsanger, og at de hverken sa ja eller nei i den prinsipielle saken om 420-utbygginger i Samiske områder.

Ronny Wilhelmsen

Parlamentarisk leder, Bargiidbellodat