Viser til Senterpartiets Heidi Holmgrens fremstøt i Finnmarksposten nylig. Der slår hun fast Nordkapp Arbeiderparti sitt standpunkt i rettssaken om løyve for avgiftsparkering på Nordkapp Platået. Vi er totalt uenig i påstanden om at vi Støtter Scandic/Rica fullt ut. Innlegget fra Heidi Holmgren er nok et bidrag til en polariserende debatt, og fremstår som nok en bløff fra den kanten. Enda en gang prøver Senterpartiet å etablere sannheter om hva Arbeiderpartiet mener i en sak. Det må vi få lov å gjøre selv.

Første gangen det ble gitt løyve etter friluftsloven § 14 var under Nordkapp Arbeiderpartis ledelse i 2014, da ble området definert som utmark etter friluftsloven, ellers hadde det jo aldri vært løyvepliktig. (Holmgren fra SP var medlem i NAP på den tiden, så det bør hun huske). Rica var ikke enig i at vi definerte området som utmark, men det ble akseptert og de retta seg etter det. Vi har alltid lagt til grunn at Nordkapp er et utmarksområde.

Vi støtter ikke Scandic og Rica fullt ut selv om vi har søkt samarbeid. Samarbeid og dialog betyr ikke full støtte. Vi har alltid ment at dialog med næringsaktører er riktig vei å gå for å innfri vårt felles ønske om å ivareta Nordkapp på best mulig måte.

Det er mange som tror på en etablert påstand av posisjonen om at Nordkapp AP ønsker å privatisere Nordkapp-platået. Det er ren desinformasjon. Nordkapp-platået har vært festet av private siden 1920-tallet. Det er altså ikke snakk om at AP ønsker å privatisere noe som er offentlig. Det er det motsatte som er tilfelle. Sittende posisjon ønsker å offentliggjøre noe som er privat og det er en ganske annen sak, både verdipolitisk selvfølgelig, men ikke minst realpolitisk.

Fortellingen til Holmgren om Scandics planer om inngjerding av platået er til nå ukjent informasjon for oss. Dette skriver Holmgren har fremkommet under rettssaken hvor vårt parti ikke har vært til stede. Vi har aldri tatt stilling til det - og heller ikke ment noe om det. Det er derfor urimelig å tillegge Arbeiderpartiet utvising av full støtte når vi aldri har vært forelagt disse planer. Vi har ikke dialog med Scandic om deres fremtidige drift - det forventer vi at kommuneledelsen har.

Vi avviser på det sterkeste at Nordkapp Arbeiderparti støtter Scandic/Rica fullt ut i denne saken - og vi kan herved bekrefte at vi ikke går å håper på at Nordkapp kommune taper en rettssak.

Det har flere ganger vært presisert fra posisjonen sin side at det ikke er Nordkapp kommune som har gått til retten - som om vi ikke har skjønt det. Vi mener likevel at posisjonen har lagt godt til rette for at vi har havna der vi er i dag. Uten vilje til dialog, samarbeid og politiske løsninger er veien til rettssystemet kort.

Nå er dessverre en vesentlig del av Nordkappsaken innenfor rettssystemet. Når de foreligger en rettskraftig dom må alle partier og næringsaktører forholde seg til denne og se fremover.

Så langt har ikke posisjonen levert på noe av det de gikk til valg på:


1. Frie inntekter til kommunekassa

2. Oppføring av kommunalt bygg på platået

3. Offentlige arbeidsplasser
4. Kommunalt eierskap og forvaltning av Nordkapplatået

Dersom posisjonen fortsatt ønsker å innfri sine valgløfter advarer vi sterkt mot en mangeårig prosess i rettssystemet. Nordkapp Arbeiderparti jobba i sin periode for et løyve etter friluftsloven med betingelser om et fond som skulle komme Nordkapp kommune til gode.