Nylig avsa Hålogaland lagmannsrett enstemmig dom i «Nordkappsaken». Det naturfreda fjellpartiet lengst nord i landet er for utmark å regne. Ingen skal kunne nektes adgang til det ytterste av norsk natur. Allemannsretten gir alle og enhver mulighet til å gjeste det spektakulære Nordkapplatået og benytte tilhørende utfartsparkering til en rimelig pris. Dommen er ikke rettskraftig, jeg håper den snart blir det.

I 2019 tok jeg til orde for at Nordkapp kommune burde være sitt vertskapsansvar bevisst gjennom etablering av helårlig turistkontor og offentlig parkering på Nordkapp. Det fredede Nordkapplatået fortjener tilrettelegging for bærekraftig bruk som kommer både lokalbefolkning, næringsliv og besøkende til gode på beste vis. I nåtiden, og for kommende generasjoner.

Gjennom rettsforhandlingene i ting- og lagmannsrett har vi fått høre saksøkers bekymring for hvilke rammevilkår for drift av Nordkapphallen som vil gjelde i framtia. Monopolsituasjonen og uavklarte rettsforhold har skapt usikkerhet om framtidig bruk av infrastrukturen som gjennom mange år er flerfoldig betalt av allmennheten via friluftslovens paragraf 14. På kort varsel kan denne infrastrukturen bli utilgjengelig for allmennheten. Arealet for Nordkapphallen er innmark og berøres ikke av domsslutning om utmarka på platået.

Nordkapp kommune, reiselivet og de besøkende vil være tjent med at det etableres et værsikret offentlig areal som både kan beskytte mot vær og vind, og være informasjonspunkt for besøkende til utmarksarealet på Nordkapp. Et slikt areal bør være tilgjengelig for allmennheten hele året gjennom.

For å sikre allmennhetens adgang og at Nordkapplatået for all fremtid kan være til glede for enhver som ønsker å besøke det naturfredede Nordkapp-fjellet og Hornvika mener jeg Nordkapp kommune bør gå i dialog med Miljødirektoratet og grunneier. Dialogen håper jeg kan ha som målsetting at Nordkapplatåets utmark kjøpes av nåværende grunneier og Nordkapp kommune overtar som hjemmelshaver til friluftsområdet. Nordkapp kan da beskyttes for all fremtid gjennom status som ett av Norges statlig sikrede friluftsområder. Siden ordningen med statlig sikrede friluftsområder ble etablert i 1958 har mer enn 2600 områder i Norge fått slik status. Som Norges fremste naturbaserte reisemål bør også unike Nordkapp ytterligere vernes mot ødeleggelse gjennom slik sikring.

På samme vis er det nå på tide med fortgang i arbeidet med å etablere vandringa til Knivskjellodden som en av Norges utvalgte nasjonale turiststier. En helhetlig lokal forvaltning av Nordkapphalvøya med sikte på varig beskyttelse av områdets unike attraksjon vil være et viktig virkemiddel for å bevare våre naturskapte «juveler» som utfartsmål i verdensklassen, til glede for både tilreisende og lokalbefolkning.

Jeg håper vi nå snart kan få ro rundt «Nordkappsaken», og sammen arbeide til det beste for et naturfredet Nordkapp som vil være en enestående attraksjon helt inn i evigheten.