Stor misnøye om arbeidsforhold i Kultur og Uteseksjon

Tall fra medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte i Kultur og Uteseksjon i Nordkapp kommune jevnt over er mindre fornøyd med arbeidsforholdene sine enn helheten. Størst misnøye i Kultur omhandler ledelsen. For Uteseksjon er det ledelsen og medarbeidere hvor misnøyen er størst.