Nordkapphalvøya - mer enn avgiften

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDet har vært forstemmende å se hvordan debatten lokalt om ny områderegulering av Nordkapphalvøya stort sett har handlet om inngangsavgiften på Nordkapp.

Planen gjelder et mye større areal enn Nordkapp-platået.

Reguleringsplanen skal legge til rette for en bærekraftig utvikling av den nordlige delen av Magerøya med spesiell fokus på økt turisme.

Foruten selve Nordkapp-platået gjelder den et stort attraktivt friluftsområde, inkludert Europas nordligste punkt, Knivskjellodden.

Planen omfatter også to viktige kulturminnesteder, nemlig Tunes og Hornvika.

Det dreier seg altså i høy grad om hvordan Magerøyas befolkning også i framtida skal kunne oppleve tilnærmet uberørt natur og egen historie gjennom spor etter tidligere tiders aktivitet og bosetting.

Dilemmaet er at økt ferdsel nødvendigvis fører til økt slitasje på sårbar natur og uerstattelige kulturverdier.

Det er derfor uhyre viktig at planen legger føringer som best mulig skåner naturen og beskytter kulturminner.

Tilrettelegging for motorisert ferdsel bør eksempelvis utelukkes, jfr. forslag om opparbeidet kjørespor til Knivskjellodden.

Man bør være restriktiv med merking av turstier. Da stien til Knivskjellodden i sin tid ble vardet, var man enige om at stien frem til Tunes ikke skulle merkes.

Begrunnelsen var delvis at mange turister ufrivillig endte på Tunes fordi de tok feil av veien.

Viktigere var at man ønsket å skjerme det bevaringsverdige miljøet best mulig.

Det var på den tiden registrert uønsket aktivitet bl.a. graving i gamle kirkegårdsgraver.

Fredning av Tunes og Hornvika

Det er bra at planen foreslår tiltak for å beskytte kulturminner i form av hensynsoner. Men det bør vurderes et sterkere vern av Tunes og Hornvika, helst i form av områdefredning.

Hornvika

Husene i Hornvika ble brent i 1944 og gjenreist etter krigen. ”Stien” fra Hornvika opp på platået er imidlertid et av de eldste veiminnene vi har i kommunen. I 1906 ble ”Spadservei fra Hornviken til pavillonen” prosjektert av amtsingeniør Arthur Rode. På grunn av manglende finansiering tok det mange år før veien sto ferdig.

Veien ble opprinnelig lagt i 16 slynger og ble kalt Siksakstien eller Siksakveien. Navnet ”Kongestien” er en nykonstruksjon laget av Turlaget rundt år 2000. Kong Oscar besteg Nordkapp over 30 år før spadserveien ble planlagt.

For å bevare den opprinnelige spadserveien bør den fredes. Utbedringer og reparasjoner må gjøres så pietetsfult som mulig. Fredning av hele Hornvika inkludert spadserveien er ønskelig.

Tunes

Tunes er en perle av et godt bevart gammelt fiskevær fra middelalderen med kulturminner som er godt synlige i terrenget og lite berørt av senere tids aktivitet.

Steinaldertufter, gårdshauger, kirketuft og kirkegård m.m. er automatisk fredet etter kulturminneloven. Av kulturminner som ikke er automatisk fredet er rester etter senere tids bebyggelse som hustufter, rester etter kai, trandamperi, gangspill m.m.

Den isolerte beliggenheten har hittil skjermet Tunes.

Med økt trafikk vil hele området være utsatt for slitasje og det er stor sjanse for at man ufrivillig tråkker ned, tenner bål eller setter opp telt eller på andre måter skader kulturminnene.

Man bør derfor fortsatt la være å merke stien frem til Tunes som tursti .

Det bør ikke oppfordres til langvarig opphold på Tunes. Anlegg av bålplass og gapahuk bør sløyfes.

Fredning av hele området bør vurderes. En fredning og forvaltning kan eventuelt sees i sammenheng med forvaltningen av Gjesværstappan.

Artikkeltags