Det er et ufravikelig krav for Nordkapp Arbeiderparti, at oljen som skal utvinnes på Wisting skal ilandføres til Veidnes i Nordkapp kommune.

Det er derfor også et krav at Ilandføringsalternativet inngår som utredningstema i konsekvensutredningsprogrammet for Wisting.

Dette vil være i tråd med vedtak 890, gjort av Stortinget 11.6.2018 knyttet til behandling av utbygging og drift av Johan Castberg-feltet og som lyder:

Stortinget ber regjeringen sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark.

Dette vil også være i tråd med seinere vedtak i Stortinget; anmodningsvedtak 681, gjort 19.6.2020 knyttet til Midlertidige endringer i Petroleumsloven for å sikre ilandføringsterminal på Veidnes, men som Høyreregjeringen ikke har fulgt opp.

«Forslag til program for konsekvensutredning for Wisting-lisensene», som Equinor Energy AS har på høring på vegne av lisenshaverne er sendt ut på høring med frist 30. mars 2021.

Det er maktpåliggende at Nordkapp kommune følger opp høringen og ivaretar Nordkappsamfunnets interesser.

Nordkapp Arbeiderparti forutsetter at Nordkapp kommune avgir høringsuttalelse innen frist og krever at oljen som skal utvinnes på Wisting ilandføres til Veidnes i Nordkapp kommune.