Styret i HLF Nordkapp har på sitt møte 11. mai 2022 drøftet behovet for samtaleforsterkere og teleslynger i kommunens/offentlige bygg.

Det skriver HLF Nordkapp i et brev til kommunestyret i Nordkapp. Brevet er sendt med kopi til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne,, HRO avdelingen og Nordkapp legekontor.

"Det er til HLF Nordkapp kommet henvendelser fra folk i kommunen som opplever at blant annet på legekontoret kan det være vanskelig å høre samtale med resepsjonens personale. Det er også stilt spørsmål om det finnes teleslynger/skrankeslynger på legekontoret og ved kommunens servicekontor som er etablert og i bruk".

"Om lag 20 prosent av Norges befolkning har en eller annen form for hørselshemning. Noe som betyr at det nok er 5-600 personer i Nordkapp med ulike hørselsutfordringer. Ofte nedsatt hørsel og tinnitus – hver for seg, eller i kombinasjon med hverandre. Noe som skaper utfordringer i hverdagen til å få med seg alt som sies".

"HLFs hovedfokus er å få til en bedret hverdag for de som sliter med hørselen. I så måte er en samtaleforsterker og etablering av teleslynge gode hjelpemidler. Begge hjelpemidlene bidrar til å lette kommunikasjonen og forhindrer at misforståelser skjer som følge av hørselsproblemer".

HLF Nordkapp ber derfor om at kommunen bidrar til å gjøre hverdagen bedre for folk med hørselshemninger ved at det tas i bruk nevnte hjelpemidler på aktuelle publikumskontorer.

"Vi vil også påpeke behovet for og krav til bruk av høyttaleranlegg på offentlige møter slik at deltakerne kan oppfatte talen på en god og klar måte. For eksempel i kommunestyremøter, på samfunnshuset Turn, kinoen og ved arrangementer på Nordkappmuseet og andre offentlige møteplasser".

Når lyden er god og klar for folk med hørselsproblemer er den også god for de øvrige med god hørsel. En vinn-vinn-situasjon for alle skriver HLF Nordkapp som håper at dette kan iverksettes snarest og imøteser en tilbakemelding på de foreslåtte tiltak.