Gå til sidens hovedinnhold

Politikere, næringsaktører og innbyggere er enige: – Lokalsamfunnet må få mer

Finnmarksposten publiserer på nytt de omfattende sakene som ble publisert første gang i 2018. Med bakgrunn i rettsaken som nå pågår, er disse på nytt aktuelle.

Finnmarksposten har stilt politikere, næringsaktører og innbyggere i Nordkapp spørsmål om hva de tenker om veien videre for Nordkapp. Svarene vi fikk var ganske i samsvar med hverandre. Konklusjonen er at alle har det samme ønsket: Alle ønsker seg mer av den verdiskapingen som Nordkapp står for. På hver sin måte.

– Alle er vel enig om at dagens modell oppe på Nordkapp bør gå over i historien, sier leder i Nordkapp Høyre, Lars Helge Jensen.

– Nordkapp kommune bør få til en samarbeidsavtale med FeFo og forpakter på Nordkapp slikt at kommunen og nordkappsamfunnet kan skape større ringvirkninger. En modell her vil være en stiftelse eller ideelt aksjeselskap hvor berørte parter er med og bidrar. Et element i dette vil være ressurser til å ta vare på vår sårbare natur, sier Jensen.

– Et godt samarbeid, aktørene imellom

Rådmann i Nordkapp kommune, Raymond Robertsen, sier at denne saken har engasjert lokalsamfunnet i snart 90 år og at vi nå går spennende tider i møte. Han mener det det viktigste nå er et godt samarbeid aktørene imellom.

– Jeg tror det viktigste for nordkappsamfunnet er at Nordkapp også i fremtiden forblir den viktigste turistdestinasjonen i landsdelen. Dette bidrar til mange arbeidsplasser og aktivitet i lokalsamfunnet. For å få dette til er man avhengig av flinke aktører som tør og vil investere, og utvikle Nordkapp som produkt, og aktører som samarbeider godt med lokalsamfunnet, forteller han og fortsetter:

Robertsen mener at man skal være forsiktig med å peke på og dømme hva de ulike aktørene har foretatt seg opp gjennom årene i denne viktige saken og heller fokusere på fremtiden.

– Dette er ting som har hendt over tid, og vi har dessverre ikke inngående kunnskap om de vurderingene aktørene gjorde for mange år siden. Nå er det tre ting som skal skje på kort tid. Nordkapp kommune skal vedta en områdeplan for Nordkapphalvøya. Dette arbeidet pågår. I tillegg skal kommunen påvirke i prosessen rundt fremtidig festekontrakt for Nordkapplatået. Her har vi ganske nylig blitt tilbudt en opsjonsavtale med FeFo for de områdene som ikke er opparbeidet. Dette nye handlingsrommet skal vi selvfølgelig benytte oss av. Nordkapp kommune ønsker også å feste hele Nordkapplatået.

– Deretter skal man forhandle om nytt løyve med fremtidig rettighetshaver på Nordkapp. Her har kommunen også et mulighetsrom innenfor loven, som vi også bør bruke for å oppnå lokalsamfunnets langsiktige mål avslutter Robertsen.

Brenner for Nordkapp

Knut Sigurd Pettersen er direktør i Scandic Nord. Han sitter også i Nordkaps Vels styre.

– Jeg har arbeidet med utviklingen av Nordkapp i over 30 år, og brenner for stedet. For meg er det viktigste at Nordkapp fortsetter å være et attraktivt reisemål langt inn i fremtiden. Da må vi utvikle Nordkapp på en bærekraftig måte. Vi må styrke miljøfokuset, skape helårsarbeidsplasser og sikre lønnsomhet, slik at vi kan være med å finansiere fellesgoder. Vi må også legge til rette for at lokale reiselivsaktører kan utvikle seg sammen med oss, forteller Pettersen.

Pettersen mener at den beste måten å sikre verdiskapning og ringvirkninger til samfunnet i Nordkapp er å få aktivitet på Nordkapp gjennom økt turisme hele året.

– De fleste gjestene på Nordkapp kommer om sommeren og blir i en natt. Vi vil investere for å få flere besøk hele året av gjester som blir lenger og legger igjen mer penger. Da skaper vi flere lønnsomme helårsarbeidsplasser, flere muligheter for lokal reiselivsnæring, og økte skatteinntekter til Nordkapp kommune.

Direktøren mener at det har vært en god prosess i denne saken, hvor man har latt folk få komme med sine meninger og synspunkter.

– Nordkapp kommune har hatt en god og åpen prosess med stort engasjement og viktige bidrag fra mange interessenter. Gjennom folkemøter har man fått fram ulike meninger. Det er positivt, fordi det er mange hensyn å ta, ikke minst til naturen. Vi må sammen stake ut veien for fremtidens Nordkapp.

På den andre side så kunne prosessen startet mye før mener han, slik at man hadde kommet videre tidligere.

– Slik det er nå har en del viktige beslutninger rundt utviklingen av Nordkapp blitt utsatt. Vi er ivrige etter å investere videre i stedet, nettopp for å sikre helårsaktivitet. Da trenger vi å vite hvilke muligheter vi får fremover.

Pettersen er klar over at forhandlingsresultatene i denne prosessen vil påvirke Scandic.

– Scandic er en langsiktig aktør i Nordkapp kommune. I samarbeid med kommunen og lokale aktører vil vi utvikle destinasjonen videre for å skape verdi for hele lokalsamfunnet. I tillegg til driften av Nordkapplatået, har vi tre hoteller i Honningsvåg med 33 helårige ansatte og 75 årsverk. Vi er en av de største arbeidsgiverne i kommunen, understreker han.

– Videre bidrar Scandic og Rica årlig med 1,2 millioner til Destinasjonselskapet Visit Nordkapp AS for å promotere Nordkapp. Fruktene av dette arbeidet tilfaller hele regionen i form av flere tilreisende som legger igjen penger lokalt og bidrar til å sikre arbeidsplasser i det lokale næringslivet og som en konsekvens av dette igjen, økte skatteinntekter til kommunen. Vi må jobbe sammen for å fortelle om Nordkapp til reiselystne i hele verden. Der har vi i Scandic mye å bidra med.

Destinasjonen som en helhet

For leder i Nordkapp Senterparti, Hugo Salamonsen er det aller viktigste at alt som skjer videre i denne saken må være til det beste for Nordkapp som destinasjon.

– Jeg mener også at vi som politikere har en plikt å gjøre vårt ytterste for å få lokal kontroll over Nordkapp, nå som sjansen byr seg påpeker han.

Salamonsen har gjort seg klare vurderinger om hva som er det aller viktigste for å skape økt verdiskapning og hva som må til for at nordkappsamfunnet skal få større ringvirkninger av turiststrømmen til Nordkapp.

– Fra mitt ståsted er svaret enkelt. Rica Eiendom har etter festekontrakten rett til å få fornyet festeavtalen for bebygd- eller opparbeidet område. Dette skal de selvfølgelig få. Ingen har noen gang nektet eller foreslått at de ikke skal få ny festekontrakt der bygget står. Resten av Nordkapp platået er selve stridsspørsmålet. Personlig mener jeg Nordkapp må være et friluftsområde, hvor man sikrer lokal kontroll med vilkår i løyvet, eller som fester/eier. Den som fester området blir løyvehaver. Kommunen kan være et alternativ til å søke om feste på Nordkapp, men det kan like gjerne gjøres gjennom en lokalt forankret stiftelse. Den parten som er fester og får tildelt løyve fra Nordkapp kommune, kan gjennom innkreving av inngangs billett til Nordkapp, ivareta friluftsområdet og legge bedre til rette for at fremtidige turister skal få en enda bedre opplevelse av sitt besøke på Nordkapp og Nordkapp kommune.

Bedre tilrettelegging

Salamonsen mener at Rica Eiendom og Scandic forsøker seg med skremselspropaganda, som at Nordkapp ikke lenger kan være åpen for publikum hele året, hvis de ikke får fortsette med samme vilkår som før.

– Dette frykter også noen lokale aktører innen handelsstanden og reiselivet. Alle er avhengige av Nordkappturismen. Personlig tror jeg lokal kontroll over Nordkapp, vil være garantisten for at Nordkapp også i fremtiden skal være et helårlig attraktivt og bærekraftig reisemål.

Han er kritisk til prosessen som har vært.

– Rica Eiendom er vel den eneste parten som gjør det rette i denne prosessen, med tanke på at de kjemper for best mulige betingelser for seg selv i en ny festekontrakt. – For dem er det tross alt business. Det står om mye penger, og de opptrer deretter. Det er deres rett, og det er helt legalt sier han.

Fraværende ordfører?

Salamonsen mener at ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen har vært fraværende og Nordkapp Arbeiderparti har vært delvis fraværende i hele Nordkapp-debatten.

– Arbeiderpartiet har som folk vet flertallet alene i kommunestyret, og avgjør alt de vil alene. Det at både ordføreren og Arbeiderpartiet ikke har deltatt i Nordkapp debatten, opplever jeg har skapt uro og fortvilelse i befolkningen påstår Salamonsen. Han peker på mange feil i prosessen.

– Det finnes to forskjellige juridiske vurderinger av rådmann og ordfører. I sin kraft av å være ordfører, misbruker ordføreren lovverket til holde den ene juridiske vurderingen utenom sakspapirene til formannskapet og kommunestyret sier han, og mener at mest sannsynlig må hele prosessen starte helt på nytt.

– Det spesielle er, når rådmann er inhabil, er også rådmannens stab inhabil. Områdeplanen for Nordkapp halvøya må derfor mest sannsynlig utredes av en settekommune. All denne uryddige forretningsorden med uavklarte habilitetsspørsmål hengende i lufta, må være som en dessertmeny for Rica Eiendom som har varslet søksmål alle veier om de får dårligere betingelser vedrørende den nye festeavtalen enn i dag, sier han.

– Statister i et kynisk spill

– Det finnes også en juridisk vurdering som sier at ordføreren er inhabil i saker som angår FeFo. Rådmann er også med i forhandlingsutvalget, til tross for at det finnes en juridisk vurdering som sier at han ikke er habil til å jobbe med Nordkapp saken og FeFo, dette til tross for at han har trukket seg som styreleder i FeFo. Høyres gruppeleder som er med i forhandlingsutvalget har tidligere uttalt at han ønsker at Rica Eiendom og Scandic skal få fortsette som før på Nordkapp. Hvorfor sitter det en i forhandlingsutvalget som i utgangspunktet ikke vil ha forandring? Hva skal det være godt for? Vil man ikke oppnå noe? For øvrig virker det som om forhandlingsutvalget bare har vært et show for galleriet, der de som er representert i utvalget ikke får noen form for informasjon. De er rett og slett statister i et kynisk spill, sier Salamonsen som også mener at FeFo opptrer klandreverdig i denne saken.

– De omdefinerer kontraktsvilkårene i nåværende festekontrakt til Rica Eiendoms favør, og gjør vilkårene i festekontrakten bedre enn de faktisk er. Hvorfor gjør de dette? FeFo bruker også et argument som at verken FeFo eller Nordkapp kommune har økonomi til å kjøpe bygningsmassen på Nordkapp av Rica Eiendom. Det kan være, men hvem har noen gang påstått at FeFo eller Nordkapp kommune skal eller må kjøpe bygningsmassen av Rica Eiendom? Etter det jeg vet har vel heller ikke Rica Eiendom noen gang nevnt at de ønsker, eller vurderer å selge!

Igjen prøver FeFo og omdefinere handlingsrommet ifølge Salamonsen og han setter spørsmålstegn ved hvorfor FeFo gjør dette.

– FeFo begynte forhandlingene med Nordkapp kommune med å antyde at arealet på Nordkapp det skulle forhandles om var verdt 100 millioner, og at dette hadde ikke Nordkapp kommune økonomi til. Når ble et friluftsområde man ifølge loven ikke kan tjene penger på verdt 100 millioner kroner?

– Han stiller seg meget kritisk til ideen om et fond og om dette i det hele tatt er lovlig.

– FeFo lanserer også ideen om et fond. Et fond de selv ikke skal være bidragsyter til. Det er nærliggende å tro at FeFo gjør disse taktiske manøvrene for selv å oppnå betydelig bedre økonomiske betingelser i en ny festekontrakt med Rica Eiendom. For den rette prisen vil nok den nye festekontrakten bli vesentlig bedre for Rica Eiendom enn den gamle, og uten brysomme kontraktsvilkår som de nå må forholde seg til. Det er også antydet at den nye festeavtalen skal ha et evighetsperspektiv.

-Skal skumme fløten på Nordkapp?

– FeFo fremstår som den nye aktøren som skal skumme fløten av Nordkapp, på bekostning av Nordkapp kommune og befolkningen. Med slik opptredenen spørs det om ikke dette er begynnelsen på slutten for FeFo, mener han.

Salamonsen sier videre at det er flere som har feilet i denne saken, spesielt overfor nordkappsamfunnet.

– Rica Eiendom og Scandic har også feilet. De har nærmest faset ut lokal arbeidskraft, og med deres driftsform bidratt til at Nordkapps befolkning ikke lenger er stolte ambassadører for Nordkapp, slik de engang var.

Hans Paul Hansen i Scandic er ikke enig med Salamonsen i at de har faset ut lokal arbeidskraft.

– Vi kjenner oss ikke igjen i uttalelsen fra Salomonsen om at Scandic skal ha «faset ut lokal arbeidskraft». Sannheten er at vi snur hver stein for å skape lokale helårs arbeidsplasser, siden 2002 har man økt lokale helårige arbeidsplasser fra 12 til 33. Alle disse bor i og skatter i dag til Nordkapp kommune. Videre har man økt satsingen på å få lokale ungdommer til å søke sommerjobber hos Scandic, noe vi skal fortsette med også i fremtiden sier Hansen.

Kjenner seg ikke igjen i dette

Ordfører i Nordkapp, Kristina Hansen, kjenner seg ikke igjen i de påstandene som Salamonsen kommer med.

– Dette kjenner jeg meg ikke igjen i. Både ordføreren og andre tillitsvalgte Arbeiderpartiet deltar i debatter i folkevalgte organ, i folkemøter og andre møter. I tillegg har partiet både holdt åpne møter og medlemsmøter der saken er debattert.

Hun mener det er på tide å komme seg videre nå, og legge habilitetsspørsmålene til side.

– Rådmannen har fratrådt styreledervervet i FeFo. Rådmannen representerer Nordkapp kommune i saken. Dette ble avklart i mai/juni. Det må være på tide å komme seg videre nå.

Ordfører er opptatt av lokal verdiskapning

Ordfører mener at det ikke finnes noe enkelt svar på hvordan man kan sørge for større verdiskapning for lokalsamfunnet og større ringvirkninger.

– Her finnes det ikke enkle svar. Jeg er opptatt av at Nordkapp som fyrtårn i reiselivsnæringa i kommunen vår skal være et godt og til enhver tid moderne lokomotiv. Det som leveres der skal være topp og verdt «ekspedisjonen» de reisende legger ut på. Så må også tilliggende produkter være gode. Og destinasjonen skal by på gjenvisitt. Aktøren/aktører på Nordkapp må og skal samspille med lokalsamfunnet og lokalt næringsliv. De må bl.a. satse og reinvestere lokalt og satse bredere enn seg selv. De må være ambisiøse på vegne av destinasjonen, både kvalitativt og kvantitativt og Nordkapp som helårsdestinasjon må selvsagt utvikles og befestes.

Hva som er gjort rett og hva som er gjort galt i denne prosessen, vil ikke ordfører uttale seg om.

– Jeg kommer ikke til å dele ut verken gule, røde eller for den saks skyld grønne kort. Jeg er opptatt av å få gode resultater av de prosesser vi er midt inne i og som jeg delvis selv har tatt initiativ til. Evaluering får vi eventuelt ta etterpå.

For å komme videre herfra er det tre komponenter som ordfører vil fokusere på.

– Det er tre komponenter i dette sakskomplekset, som alle har sitt mulighetsrom. Det er festekontrakt og festeforhandlinger. Det er områdeplan og det er løyve. Nordkapp kommune må være på og ivareta samfunnets helhetlige interesser i alle disse.

– Vi må ta styringen selv

Jan Olsen i Nordkapp SV er opptatt av at kommunen bruker de virkemidler vi har gjennom lovverket til å sikre kommunen og lokalbefolkninga.

– Nå for tida er det som om holdninga er at hvis folk vil vite noe og spør, så er de til bry. Og hvis folk har innvendinger, meninger og ideer om noe, så blir dem kritisert for å svekke kommunens omdømme, skape sirkus og får beskjed om at man må ha tillit til de som styrer. For å øke verdiskapingen i nordkappsamfunnet må man først og fremst få avviklet monopolet på Nordkapp-platået mener Olsen.

– Det gjøres ved å begrense festet til bygningen og IKKE gi nytt løyve til innkreving av avgift slik det er i dag. Deretter må en stiftelse opprettes for å ivareta natur og miljø, gjennom tilrettelegging med klopping, utmarksbetjenter, guider osv., legger han til. Og mener det vil gi mange helårs og sesongarbeidsplasser.

– For meg som flytta hit for 7 år siden fra en annen plass med en annen styringskultur, så oppfattes dette meget spesielt og nærmest despotisk – folk skremmes fra å ta opp saken når de med makt er til stede. Dette virker så innarbeidet hos så mange at det ikke er mulig å peke på noen enkeltpersoner eller organisasjoner.

Monopolsituasjonene må få en ende

Knut Bjørn Lindkvist er opptatt av at man må få en slutt på monopolsituasjonen for Nordkapp-platået, og dermed øke inntjeningen fra Nordkapp for Nordkapps næringsliv og for Nordkapp kommune.

– I 90 år har Nordkapp vært regulert som monopol, dominert av én aktør, Nordkaps Vel a/s, riktignok med ulike eiere og samarbeidspartnere gjennom årene. Jeg er opptatt av at monopolet bør opphøre fordi det har vært skadelig for kommunen og for reiselivet til Nordkapp og Finnmark.

– Målet er at Nordkapp kommune får full kontroll med Nordkappfjellet, at det aldri kan avhendes og at det skal være en spore til utvikling og deltakelse for folk og næringsliv både fra det nære og fjerne. Meningen er også å ha med FEFO i en bestemt rolle på ferden. Utgangspunktet er at Nordkapp kommune overtar Nordkappfjellet fra FEFO.

Ansvarlig for klanderverdige forhold

Han mener at Nordkapp kommune er særlig ansvarlig for to klanderverdige forhold.

– Det første er at kommunens ledende aktører har ført en vedvarende kamp mot friluftsloven siden Odd Holmgren gikk av i 1992. Hadde kommunen tatt friluftsloven på alvor og dessuten fungert som friluftsmyndighet, og sørget for forvaltning med bakgrunn i friluftsloven, kunne den frigjort inntekter til lokale aktører fordi prisene på Nordkapp ville gått ned, camping på platået ville blitt hindret og flere turister ville søkt overnatting i tettstedene. Gjennom denne lemfeldige omgangen med Friluftsloven har Nordkapp kommune godtatt at monopolisten har innkrevd 10,7 prosent verdiavkastning på investeringer som ikke har noe med friluftsliv å gjøre.

– Dernest har man godtatt at lovens bestemmelser om å søke kommunen om tillatelse til slik innkreving ikke ble etterfulgt før Miljøverndepartementet grep inn i 2011. Men det er spørsmål om ikke det andre klanderverdige forholdet, som er knyttet til kommunestyrevedtaket i april 2014, likevel er det alvorligst. Her ble ikke kommunestyrerepresentantene, av kommunens politiske ledelse, informert om grunnlaget for Nordkappbilletten som skulle være forankret i friluftsloven. Kommunestyret ble ikke informert om monopolselskapets superprofitt som var bakt inn i inngangsprisen eller hvor mye av Nordkapphallen som ble definert som friluftsområde av monopolselskapet, RICA.

For å komme videre og inn i fremtiden til det beste for nordkappsamfunnet mener Lindkvist at det bare er en ting å gjøre:

– Vi må utvikle planene for en stiftelse, få vedtatt en arealplan som fokuserer på Nordkapp-platået som friluftsområde.