Bakgrunnen for denne felles uttalelsen er at Formannskapet i Nordkapp registrerer at Troms og Finnmark skal gjøre store budsjettkutt til utdanning, der utdanning Øst skal kutte 15 millioner i 2022, og 31 millioner fremover i årene 2023, 2024 og 2025.

Formannskapet skriver i uttalelsen:

Vi har også fått kjennskap til detaljer fra budsjettet der Nordkapp videregående skole blir hardt rammet med kutt av LOSA-tilbudet og fjerning av flere linjer.

Nordkapp formannskap er svært bekymret for et svekket opplæringstilbud for Finnmarks ungdommer og især for ungdommer i distriktskommuner. Dette sett i lys med folketallsnedgangen.

LOSA er en velutviklet modell som har snart 20 års drift og er enestående i sitt slag. Den sikrer også at ungdom i mange mindre kommuner i Utdanning Øst kan vente med å flytte fra sin hjemkommune, med ett eller flere år. Modellen gir også hjemkommunen mulighet for å rekruttere sine ungdommer tilbake til arbeidsplasser i deres kommune.

Dette vedtaket vil føre til at flere ungdommer må flytte fra de små kommunene, og vil igjen gi utfordringer til lokalt næringsliv i fylket.

Nordkapp videregående skole er den eneste skolen med maritime linjer i Utdanning Øst. En fremtidig vekst innenfor fiskeri og havbruk må forstås i sammenheng med tilgjengeligheten av kompetent arbeidskraft innenfor området. Det er et godt utviklet samarbeid mellom lokalt næringsliv og Nordkapp videregående skole, og skolen gir god rekruttering til næringslivet i fylket.

Det må også nevnes at Nordkapp videregående skole over lang tid kan vise til gode resultater og et godt økonomisk måtehold. Kvaliteten på skolen er god, og er en skole med høy trivsel blant alle elever.

Utdanningsnivå i Finnmark er lavest i landet. Med et slikt kutt på utdanning er vi svært bekymret for at det ikke lar seg gjøre å fortsette og øke utdanningsnivået for befolkningen i fylket, samtidig som at kompetansearbeidsplasser forsvinner og vil bidra til ytterligere nedgang av kompetanse blant befolkningen.

Hele Troms og Finnmark er rammet av fraflytting og fjerning av tilbudene vil forsterke at den unge delen av befolkningen vil forsvinne fra lokalsamfunn.

Videre er Nordkapp videregående skole er en stor kompetansearbeidsplass i Nordkapp kommune, og de fleste ansatte i LOSA tilhører Nordkapp kommune. Vi bekymrer oss for at kommunen får færre arbeidsplasser. Et mindre antall ansatte er bosatt i de mindre kommunene der LOSA har skoletilbud og vil ramme lokalt i deres kommune, i tillegg til vår egen. Og i en tid med stor fraflytting vil dette ramme Nordkapp kommune særlig hardt.

Dersom tilbud legges ned her får det store konsekvenser for befolknings- og næringsutviklingen i kommunen. Samarbeidsavtalen mellom AP, SV og SP sier at LOSA skal bestå, vi forventer at politikerne minnes dette dokumentet.

Nordkapp kommune kan ikke akseptere store kutt av utdanningstilbud og nedlegging av arbeidsplasser i vår kommune. Sentraliseringen og nedleggelse av tilbud i videregående opplæring i distriktene, er det motsatte av strategien til Høyskole- og Universitetssektoren der utvikling av desentraliserte og fleksible utdanningstilbudet er et satsningsområde.

Nordkapp kommune oppfordrer på det sterkeste at man unngår å radere tilbud til våre ungdommer og arbeidsplasser i sårbare kommuner, det er ikke fremtidsrettet politikk.