Det er en vanskelig jobb å få et budsjett i havn, og vi forstår at politikerne må prioritere og ta noen avgjørelser som er upopulære, men vi i Utdanningsforbundet vil informere kort om hvorfor vi mener det er viktig å satse på våre barn og unge i skole og barnehage.

Det å satse på barna fra de begynner i barnehage er svært viktig, og kvaliteten på tilbudene de får vil påvirke dem hele livet. Kuttene som rådmannen foreslår i budsjettet vil gjøre at skolen ikke kan drive forsvarlig og vi har en barnehage som driver med minstebemanning.

Forslag om kutt i lærerstillinger

Honningsvåg skole har hatt en betydelig nedbemanning og det er allerede redusert med 4,83 lærerstillinger fra høsten 2017 til høsten 2019. Denne reduksjonen kom med blant annet overflytting av lærere og naturlig avgang. Dette er ikke tatt med i sakspapirene fra Rådmannen, hans tallmateriale er tre år gammelt. Kuttene er allerede gjennomførte!

Skal skolen ta ned ytterligere 5 stillinger til, kan skolen ikke dekke opp alle elevtimer i ordinær undervisning uten at de får klasser med over 30 elever.

Regjeringen har innført lærernorm for at store byskoler ikke skal få for store gruppestørrelser. Normen er 15 elever pr lærer på 1.-4. trinn og 20 elever pr lærer på 5. -10. trinn. De store byskolene kan enklere fylle opp klasser med 15 elever på småtrinnet og 20 elever i de resterende trinnene for holde seg nært til normen. Utdannings direktoratet sier en kan noen ganger påregne en eller to elever over normen siden det skal regnes som et gjennomsnitt på hele skolen.

Dersom Honningsvåg Skole følger minstenormen i forhold til lærer antallet, vil de måtte ha gruppestørrelser på opptil 32 elever på noen trinn. Så store undervisningsgrupper kan vanskelig forsvares pedagogisk. Små og mellomstore skoler trenger flere lærere for å få forsvarlige gruppestørrelser, da de ikke kan fylle klasser på 15 og 20 elever.

Honningsvåg skole er bygd slik at det er et stort klasserom pr trinn og grupperom med plass til ca 10 elever. De kan for eksempel ikke to-dele et trinn med 41 elever til neste år, i en gruppe på 21 og en på 20 elever. Det er rett og slett ikke rom til det, de kan ikke ha en gruppe på hovedklasserommet og den andre på et lite grupperom beregnet for 10 elever.

Gjennomsnitt-tall

Kuttene i lærerstillinger fra skoleåret 2018/19 til skoleåret 2019/20 ved Honningsvåg skole har øket gjennomsnittet i gruppestørrelse i ordinær undervisning. Dvs at vi har fått en betydelig lavere lærertetthet enn for eksempel Fjordtun Skole i Hammerfest som er mer naturlig å sammenlikne seg med enn en byskole i Bergen. Rådmannen bruker en sammenligning med en Byskole som ligge i Laksevåg, en bydel i Bergen med 39 500 innbyggere, den er en av ti grunnskoler som ligger tett, og de kan enkelt fylle opp klasser.

Ved å legge ned Gjesvær skole og flytte personalet, nedbemanne med to lærere på VO og si opp fem stillinger ved Honningsvåg skole, vil det i praksis si at vi må si opp inntil 9 lærere.

Å kutte slik i lærerstillinger er helt uforsvarlig og raserer skolesystemet i Nordkapp.

Minimumsbemanning er ikke å satse på skole og barnehage.

Bemannings- og pedagognormen i barnehagen er også minimums-normer.

Voksentettheten i barnehagen er skremmende lav. Undersøkelsen Utdanningsforbundet Nordkapp gjorde våren 2019 viste at det i gjennomsnitt var full bemanning i avdelingen KUN 3,1 time i løpet barnehagedagen. Det vil si full bemanning i kun 1/3 av åpningstiden og deler av tiden er det bare en voksen tilstede.

MAKSIMALT er det kun 4 timer og 30 minutter med full bemanning i avdelingen i løpet av barnehagens åpningstid på ni timer og 15 minutter. Dette fordi de ansatte har kortere arbeidstid enn åpningstiden og de har 30 min pause i løpet av dagen. Når det er møter, planlegging, avspasering o.l. er voksentettheten betydelig lavere.


Det er i barnehagen grunnlaget legges, og her kan vi jobbe med tidlig innsats. For å kunne oppfylle det samfunnsmandatet barnehagen i dag har, trengs det personal nok og bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid.

(Full bemanning er 3 voksne på 9 barn under 3 år, eller 3 voksne på 18 barn over 3 år)