Utdanningsforbundet Nordkapp har spurt de ulike politiske partiene hva de mener om, og vil gjøre i forhold til ulike saker som er viktige for oss. Vi sender spørsmålene og svarene til media slik at våre medlemmer og innbyggerne i Nordkapp får informasjon om dette skriver leder i Utdanningsforbundet i Nordkapp i en e-pst til Finnmarksposten. I denne saken finner du svarene som Utdanningsforbundet fikk fra de ulike partiene.

Nordkapp Høyre:

En generell innledning: Mange av spørsmålene dere stiller er ikke politisk rettet, men omhandler lovendringer o.l som krever et annet type arbeid enn kommunalpolitisk arbeid. Vi har svart så godt vi klarer, og oppfordrer dere til å ta kontakt om noe er uklart.

Miljøpartiet de Grønne Nordkapp:

Det viktigste for oss de Grønne, er fokusere på bærekraftig utvikling, det vil si en sosiologisk, økonomisk og økologisk ballanse. Også i utdanningssektoren må økologien være tatt i betraktning.

Barnehagestruktur

Barnehageorganiseringen er stadig oppe til diskusjon i Nordkapp kommune, omorganisering, forslag om å legge ned barnehager/ flytte barnehage til andre lokaler er det noen av det diskusjonene går ut på.

Forskning viser at store barnehager (over 5 avdelinger) ikke er like bra for barna som mindre barnehager med 3-5 avdelinger. Honningsvåg har i dag tre barnehager, to små med 2 avdelinger og en stor med 5 avdelinger, som er spredt fra Nordvågen til Seppoladalen.

Utdanningsforbundet ønsker de beste barnehager for alle barn i Nordkapp, med godkjente bygg/lokaler og uteområder som er gode, sunne og trygge.

Vi spør derfor:

Hvordan ønsker ditt parti å organisere barnehagene i Nordkapp Kommune?

Høyre: I dag opplever vi at barnehagedekningen i kommunen er god, og vi har i flere omganger arbeidet for å beholde sentrumsbarnehagen. Vi ønsker at tidligere kommunestyrevedtak om å ha en viss overkapasitet opprettholdes, da det vil være et viktig rekrutteringstiltak for kommunen. Og vi ønsker løpende opptak gjennom hele året for fleksibilitet for de som skal ut i arbeid, eller for å ta imot nye innbyggere gjennom hele året. Per i dag ser vi ikke behov for endring i struktur.

SP: Nordkapp Senterparti mener en optimal barnehagestruktur er en sentrumsnær 4 avdelingsbarnehage i et nybygg til erstatning for dagens Skårungen barnehage. I tillegg avhending/salg av tidligere Storbukt barnehage, som i dag har 3 avdelinger hvor 2 avdelinger er i drift. I Nordkapp barnehage (tidligere Storbukt skole) vil det optimale være en 4 avdelingsbarnehage, hvor det i dag er 3 avdelinger i drift. Bygningsmassen til Nordkapp barnehage trenger renovering, samt tilpasning til barnehagedrift da det opprinnelig ble bygget som skole. I Nordvågen barnehage fortsetter driften av en 2 avdelingsbarnehage. Uteområdene til barnehagene trenger en kraftig oppgradering.

Nordkapp Senterparti mener det er viktig å gjøre barnehagesektoren robust med størst mulig arbeidskollegium i tilknytning til de ulike barnehagene, og størst mulig nærhet til innbyggerne og brukerne. Vi mener det er viktig å utvikle et nært faglig samarbeid mellom de ulike avdelingene, samt barnehagene.

SV: Nordkapp SV vil jobbe for at det skal være barnehager i nærmiljøene der familier bor.

Alle barn skal ha rett til barnehageplass nær bostedet fra det året de fyller ett år. Nordkapp SV vil jobbe for at det skal være barnehager i nærmiljøene der familier bor for å skape trygge og gode bomiljø og redusere behovet for transport. Det skal være løpende opptak til barnehagene, og det skal være minst to årlige opptak.

Nordkapp SV ønsker å bevare barnehagestrukturen med barnehager i Nordvågen, Seppoladalen og i sentrum. I dagens sentrumsbarnehage Skårungen er det behov for utvidet uteområde og bedre tilrettelagte lokaler. Dette kan løses ved å f.eks. bruke tomt nedenfor barnehagen. Gode fagmiljøer på tvers av barnehagene må videreutvikles og slik styrke samarbeidet mellom barnehagene i kommunen.

Ap: Arbeiderpartiet vil jobbe for best mulig barnehagetilbud til våre barn i kommunen. Vi går til valg på at vi skal tilby barnehageplass til en hvert tid og opptak hele året. Arbeiderpartiet vil jobbe for best mulig organisering av barnehagene til enhver tid.

Nordkapp Arbeiderparti har ikke programfestet strukturelle endringer for kommunens barnehager og vi har heller ingen vedtak som tilsier at vi ønsker å gjøre strukturendringer, tvert imot. Sist partistyret gjorde et vedtak knyttet til barnehagestruktur var å holde Skårungen barnehage åpen og i drift. Det er også bred enighet i partiet om at vi vil ha egen barnehage i Nordvågen.

Ingen strukturer i en kommune er imidlertid høgd i stein. Strukturer endres over tid, bl.a. som følge av behov og bosettingsmønster. Nordkapp kommunes barnehagestruktur har historisk blitt endret som følge av forannevnte. Eksempelvis har vi tidligere hatt barnehager i kommunens fiskevær, noe vi ikke har i dag. For å si det litt flåsete; kommunen kan ikke drive barnehager hvis det ikke er barn.

Derfor så vil Nordkapp Arbeiderparti arbeide for at flere unge familier bosetter seg i vår kommune og dermed for økt behov for barnehageplasser. Det vil sikre grunnlaget for barnehagestrukturen. Nordkapp kommune i mange år hatt full barnehagedekning og garantert folk barnehageplass når de har hatt behov for det. Nordkapp Arbeiderparti kommer til å videreføre sin politikk på dette området.

Miljøpartiet de Grønne Nordkapp (MDG): Barnehagene organiseres med fokus på aktuelle erkjennelser fra vitenskapen.

Plantid til pedagogiske ledere i barnehagen

Utdanningsforbundet mener at god pedagogisk ledelse er helt avgjørende for kvaliteten i barnehagen og at tid til pedagogisk ledelse må økes. Plantiden til ped.lederene i barnehagen har vært på 4 timer per uke i alle år, selv om arbeidsoppgavene har endret seg veldig mye.

I siste hovedtariffoppgjør prøvde utdanningsforbundet å få øket denne tiden, men det ble med en protokolltilførsel som sa at de 4 timene til planlegging er et minimum og kommunene kan gi mere tid.

Utdanningsforbundet i Nordkapp ser problematikken med at ped.lederene i barnehagen får/tar mere plantid og dermed blir voksentettheten dårligere enn i dag, noe som tilslutt rammer barna. Vi ser behovet for å sette inn personell/vikar i de timene pedagogene er på plantid og møter. Først da er det en reell mulighet for å kunne ta flere timer plantid og samtidig opprettholde voksentettheten i avdelingene.

Vi spør derfor:

Vil ditt parti jobbe for å øke plantiden til pedagogiske lederne i og øke grunnbemanning i Nordkapp barnehagene?

H: Dette spørsmålet kan vi ikke gå i dybden på da man må forandre lovverk som omhandler arbeidstid og plantid i barnehagen. Dette er føringer som skal følges av arbeidsgiver grunnet sentralt forhandlede avtaler. Barnehagene følger de krav som er satt til antall barn per voksen, i Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.

SP: Nordkapp Senterparti forstår at muligheten for ped. lederne til å øke plantiden henger sammen med grunnbemanningen i barnehagene.

Nordkapp Senterparti mener vi ikke har råd til å øke grunnbemanningen på alle dagens 9 avdelinger slik kommunens økonomiske situasjon er i dag. Det er et langsiktig mål for oss å kunne øke grunnbemanningen med 1 årsverk på hver avdeling.

Vi vil derfor arbeide for en løsning på kort sikt der det tilføres 2 nye stillingshjemler i barnehagesektoren. Dette vil være et skritt på veien i riktig retning. Vi tenker at en mulig løsning vil være å tilføre to 50 % stillinger i Nordkapp barnehage, en ny 50 % stilling i Skårungen barnehage og en ny 50 % stilling i Nordvågen barnehage. Dette vil bidra til at det fortsatt er tre ansatte i grunnbemanning når ped. leder har plantid.

SV: Nordkapp SV ønsker å satse på barn og unge. Nordkapp SV vil jobbe for å få vurdert om ped.lederne har planleggingsressurs som sikrer alle barn en trygg barnehage og ei god utvikling. Dersom det viser seg at de ikke har gode nok planleggingsressurser så vil Nordkapp SV jobbe for at de får det.

Ved at det nå skal være to pedagoger pr avdeling (dette stemmer ikke, det skal ikke være to ped.pr avd, leders kommentar), vil plantiden utgjøre åtte timer pr uke. Dette er en økning fra tidligere ordning som var fire timer pr uke. Pedagogene er allerede mye ute av avdelingene i løpet av uken, bl.a. i avdelingsmøter, ledermøter, foreldresamtaler, samarbeidsmøter rundt enkelt barn, plantid og andre møter/anledninger der det er behov for at pedagogisk leder deltar i. Det er ønskelig at pedagogisk leder skal ha mer tid sammen med barna i løpet av arbeidsdagen.

Ap: Arbeiderpartiet skal være garantist for at vi til en hvert tid skal oppfylle krav til grunnbemanning i barnehagene. Utover lovfestet krav til grunnbemanning i barnehagene vil det være den økonomiske situasjonen som avgjør hvorvidt det er rom for å øke plantiden. Det kan være en løsning å se på om noe av arbeidet kan avhjelpes administrativt i adm. Ved oppvekst og kultur.

Arbeiderpartiet er meget opptatt av at det skal gis pedagogiske tilbud ved Nordkappbarnehagene med høy kvalitet. Dette kommer vi til å følge opp, bl.a. ved brukerundersøkelser. Vi vil også ha en bemanning som underbygger dette. Vi mener ikke det er et politisk spørsmål hvordan tiden til enkeltgrupper av ansatte disponeres, dette mener vi løses best ved den enkelte barnehage innenfor rammer av lov og tariffavtaler.

MDG: Ja, hvis nødvendig

Kvalifiserte lærere i barnehage og skole

Mange elever i skolen får ikke den opplæringen de har krav på fordi mange undervisningstimer blir gjennomført av ukvalifiserte. Andelen ufaglærte som underviser i skolen har økt kraftig de siste årene. Det er uholdbart!

En kvalifisert lærer gjør en forskjell for barns opplæring. Lærere med høy kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for å gi elevene en god opplæring. Når så mange undervisningstimer gjennomføres av ukvalifiserte vil det si at mange elever ikke får den opplæringen de har krav på.

Stortinget har vedtatt en ny pedagognorm for barnehagene, men vi har dessverre ikke nok pedagoger til å få dette på plass.

Med en ny bemanningsnorm og pedagognorm på plass er kampen om de kvalifiserte lærerne hardere enn tidligere og kommunen må derfor jobbe aktivt for å få på plass kvalifiserte lærere i skole og barnehage.

Vi spør derfor:

Vil ditt parti gå inn for at kun lærere med godkjent utdanning får undervise i skolen?

H: Dette spørsmålet er i grunnen bestemt av de reglene som ligger for ansettelser i skolen, og ikke noe vi skal avgjøre lokalt. Dette ligger i forskrift til opplæringsloven §14-2, et lovverk skolen er forpliktet til å følge.

SP: Nordkapp Senterparti vil arbeide for at det er høyst mulig andel faglærte lærere i skolen. Der faglærte lærere er tilgjengelig skal ikke bruk av ufaglærte lærere prioriteres med begrunnelse i hensyn til kostnader. Der det ikke er faglærte lærere tilgjengelig må ufaglærte settes inn.

Det er ønskelig at det kun lærere med godkjent utdanning får undervise i skolen. Dette er viktig for å holde et høyt faglig nivå og for at det skal være forsvarlig undervisning for elevene. Med dagens lærer- og vikar mangel vil det i noen tilfeller være vanskelig å skaffe lærere og vikarer med godkjent utdanning, og da er det viktigere at barna har lærer/vikar i løpet av skoledagen enn ingen tilbud.

Ap: Nordkapp Arbeiderparti vil selvfølgelig at det skal utelukkende være godkjente lærere til å undervise i skolen. Det fordrer at vi har tilvekst innenfor læreryrket. Arbeiderpartiet skal legge til rette for at kommunen har og rekrutterer lærere til våre skoler.

MDG: ja absolutt

Vil ditt parti gå inn for at kun pedagoger får tilsettes i «pedagogisk leder»-stillinger i kommunens barnehager?

H: Nordkapp Høyre, eller andre parti, kan ikke gå inn i kommunens ansettelser og gi føringer til hvordan man skal ansette. Vi forventer at kommunen følger det lovverk som er gitt til krav om kompetanse. Og at man tilstreber å ha rett kompetanse på rett plass, og unngår konstituering i stillinger, der det kreves høyere kompetanse.

SP: Nordkapp Senterparti mener at pedagoger skal ansettes i pedagogiske stillinger.

SV: Nordkapp SV vil at fagstillinger skal inneha riktig kompetanse i både barnehager og skoler. Når det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til stillinger, må man jobbe aktivt med rekruttering lokalt og på arbeidsplassene

Ap: Arbeiderpartiet vil at det skal som 1.pri skal være utdannede pedagogiske ledere i ped.stillinger i våre barnehager og at kommunen oppfyller krav til dette.

MDG: ja

Vil ditt parti gå inn for at det lages en rekrutteringsplan for å få på plass lærere med godkjent utdanning i skolen og barnehagen?

H: Dette er et spørsmål som lettere kan besvares, da et parti kan gå inn å arbeide for at kommunen skal ha strategier for rekruttering av pedagogisk personell til skolen. Nordkapp Høyre vil gjerne støtte et arbeid om å lage en rekrutteringsplan.

SP: Ja, Nordkapp Senterparti vil inkludere en rekrutteringsplan for lærere med godkjent utdanning til skole og barnehage i vår satsning på en offensiv og helhetlig strategi for å tiltrekke oss småbarnsfamilier som vil bo i Nordkapp kommune.

Nordkapp Senterparti vil arbeide for at alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, og at antallet ufaglærte skal ned.

SV: Nordkapp SV vil at fagstillinger skal ha riktig kompetanse, også i skoler og barnehager. Når det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til stillinger, må man jobbe aktivt med rekruttering, også lokalt og på arbeidsplassene. I den sammenheng må også gode virkemidler tas i bruk. SV ønsker at det utarbeides en langsiktig rekrutteringsplan med konkrete tiltak som kan øke interessen og attraktiviteten for Nordkapp kommune som arbeidsplass. Dette må også inkludere rekruttering til grunnskolen.

Ap: Nordkapp Arbeiderparti vil få utarbeidet hvordan læresituasjonen vil være de neste 10 årene. Dette vil danne grunnlaget for rekrutteringsplan for kommunen innenfor både skole og barnehage.

Lite tyder på at barnehage eller skolene i Nordkapp har lav voksentetthet.

MDG: Ja, hvis planen forbedrer resultatet.

Støttefunksjoner/ Tidlig innsats

Elevene er på skolen for å lære. For at de skal lære mest mulig trenger de lærere som kan bruke all sin tid på elevenes læring. I tillegg trenger de et støtteapparat som løser utfordringer i skolehverdagen. Elevene trenger et godt lag rundt seg – der vaktmestre, helsesøstre, spesialpedagoger, miljøarbeidere, psykologer og andre fagfolk jobber sammen med lærerne.

Flere ansatte fra andre yrkesgrupper trengs, ikke bare for at lærerne skal få gjort jobben sin skikkelig, men fordi elevene har behov for hjelp fra yrkesgrupper med en annen kompetanse enn det lærere har.

Hvert femte barn i skolen trenger ekstra oppfølging for å lykkes med det skolefaglige eller med sin sosiale kompetanse – eller begge deler. 15-20 prosent av barn og unge mellom tre og 18 år har psykiske lidelser som angst, depresjon og atferdsforstyrrelser.

Det finnes flere ulike yrkesgrupper som kan gi den hjelpen som trengs. Miljøarbeidere og sosialarbeidere kan blant annet tidlig oppdage barn som er risikoutsatt, bidra i vanskelige samtaler og ha kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Spesialister i klinisk pedagogikk kan hjelpe barn og unge med lærevansker og utfordringer knyttet til deres psykiske helse.

Målet er å utvikle et bedre læringsmiljø for alle, komme inn med tidlig innsats for utsatte grupper av elever, gi rask oppfølging til elever som trenger særskilt oppfølging, frigjøre lærerens tid til undervisning og gi økt læringsutbytte.

Vi spør derfor:

Vil ditt parti gå inn for å øke støttefunksjoner i skolen blant annet innen psykisk helsevern og spesialpedagoger?

H: Vi ser fordelen av å få flere yrkesgrupper inn i skolen for å avlaste lærerrollen. Læreren burde få bruke sin til å planlegge og gjennomføre undervisning. Nordkapp høyre ser at det er et behov for ansatte fra flere faggrupper for å sikre god kvalitet og god opplæring i trygge rammer. Å øke dette krever at man får økte bevilgninger fra staten som er øremerkede til formålet.

SP: Nordkapp Senterparti mener det er veldig viktig å forstå hvilke behov barn og unge i Nordkapp har. Vi mener det er viktig å stimulere til et tverrfaglig samarbeid mellom sektorene helse og oppvekst med fokus på oppvekst vilkårene for barn og unge i Nordkapp. Det må vurderes om vi kan utvide ordninger hvor helsesøstrene kan brukes mer aktivt i skolen. Det samme gjelder andre relevante yrkesgrupper.

Da det viser seg å være en utfordring å rekruttere psykologer til kommunen kan det være en løsning å videreutdanne allerede ansatt helsepersonell innenfor for eksempel barnesamtaler og observasjon.

SV: Nordkapp SV ønsker kvalifiserte støttefunksjoner i skolen. En utfordring er å sikre riktig kompetanse f.eks i spesialundervisning, og å sikre ressurser til veiledning og kartlegginger i skolene. Skolehelsetjenesten kan sikres ytterligere tilstedeværelse for å bidra til å utvikle det psykososiale miljø i skolene. En god strategi for å sikre temaet livsmestring i skolen, vil bidra til en bedre håndtering av psykiske utfordringer hos barn og unge. (1)

SV vil styrke skolens muligheter for å gi tilpasset opplæring, øke skolens spesialpedagogiske kompetanse og lovfeste retten til Statspeds tjenester. SV ønsker å styrke rådgivingstjenesten og øremerkede ressurser til flere skolehelsesøstre og psykologier, og slik skape et lag rundt elevene

Ap: Nordkapp Arbeiderparti vil støtte tverrfaglig støttefunksjoner i skolen og ønsker at det settes ned et utvalg som ser på utfordringene Nordkapp har i skolen. REF. rapporten fra Fylkesmannen der vi ser at kommunen har flere utfordringer i skolene.

Arbeiderpartiet mener at tidlig innsats er viktig og vi mener det er viktig å motarbeide mobbing. Vi ønsker 0-tolleranse i skole.

God næring er god læring. Vi vil jobbe for innføring av gratis skolemat

MDG: Ja, særlig psykisk helsevern.

Vil ditt parti gå inn for å ansette ressurspedagog/spesialpedagog i barnehage sektoren?

H: Nordkapp Høyre kan ikke ansette spesialpedagogisk personell, eller avgjøre at man skal gjøre det. Det er kommunens eget fagmiljø som må gjøre det gjennom eget arbeid, og bruk av kompetanse på området. Et parti kan støtte et forslag om økte budsjettpost med begrunnelser fra kommunens saksutredning, dette er noe Nordkapp Høyre kan være med å støtte om den faglige begrunnelsen tilsier det.

SP: Vi mener det er viktig at PPD (pedagogisk psykologisk tjeneste) fungerer optimalt og har gode arbeidsvilkår. Denne funksjonen er viktig å styrke da de er en viktig ressurs for barnehagene og skolen.

Nordkapp Senterparti mener det er viktig å satse på en god og velfungerende PPD-tjeneste som utgjør et faglig sterkt og stabilt miljø til bruk både i skolen og barnehagene.

SV: Nordkapp SV mener at det må være ressurspedagog med spesialpedagogisk kompetanse som sikrer god spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. (1)

SV ønsker å styrke spesialpedagogisk kompetanse ved å ansette spesialpedagogisk ressurs som kan fordeles på alle kommunes barnehager. Dette må være i tett samarbeid med PP-tjenesten.

Ap: Arbeiderpartiet skal være garantist for at kommunen fyller de krav som i dag stilles til personell i både skole og barnehage.

Arbeiderpartiet vil alltid lytte til fagfolk i kommunen og er åpen for både støttefunksjoner og andre yrkesgrupper inn i barnehage og skole.

MDG: Ja, særlig i barnehagen

Vil ditt parti gå inn for å ansette andre yrkesgrupper i skolen for å gi lærerne mer tid til å være lærere?

H: Dette er besvart i spørsmål 6)

SP: Nordkapp Senterparti er positiv til at andre yrkesgrupper ansettes i skolen slik at lærere får være lærere, for eksempel miljøterapauter og vernepleiere.

SV: Ja, Nordkapp SV vil gjerne ha andre arbeidsgrupper i skolen som kan bidra til at det er godt psykososialt miljø for barna. Vi må også ha nok kvalifiserte lærere for å gi barn og unge god opplæring.(1)

SV vil styrke samarbeidet med andre faginstanser og legge til rette for at flere yrkesgrupper skal inn i skolen, slik at det skapes et lag rundt eleven og et sterkere forebyggende perspektiv. Det er viktig at sosial og miljøarbeidere kan kobles tidlig inn og gi nødvendig oppfølging før utfordringene blir for store. Jo tidligere man kommer inn med gode tiltak, jo mer vil man kunne forebygge og tilrettelegge for læringsutbytte. På sikt vil et slikt tiltak også kunne være med å redusere antall henvendelser til barneverntjenesten og man vil unngå i større grad en stor inngripen i familier. Man vil dermed få mer riktig hjelp på et tidlig tidspunkt. Barna vil også i større grad kunne oppsøke voksne som har tid og mulighet til å lytte til barnet, da forskning viser at barn som har en eller flere voksne som var gode hjelpere i barndommen vil klare seg bedre enn de som ikke ble oppdaget i tide. Miljøsmed!

Ap: Det vil til enhver tid være økonomi som vil være avgjørende for om vi kan tilsette andre yrkesgrupper i skolen, utover de svar som er skrevet over.

MDG: Ja, ved ekstra behov.

Bemanningsnorm

Fra august 2018 gjelder både den nye grunnbemanningsnormen og en skjerpet pedagognorm i barnehagen. De nye reguleringene skal først og fremst føre til et bedre tilbud til barna.

Kravene til grunnbemanningsnorm som gjelder nå er at det skal være minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år, og minst én ansatt per seks barn når barna er over tre år.

Dette har vært praksisen i Nordkapp kommune i alle år, på papiret. For virkeligheten er slik at med lang åpningstid, møter, planlegging, pauseavvikling etc., så er det i realiteten kun 3 ansatte på avdelinga i gjennomsnitt to –tre timer pr. dag. Resten av tida er man kun to eller en ansatte på eksempelvis 18 barn.

I Alta har de gjort et viktig vedtak om å sette inn vikar i pedagogenes planleggingstid (min 4.timer pr. uke), dette har ikke Nordkapp Kommune innført. Dette er av stor betydning for avvikling av planleggingstid, sikre bemanning på avdelinga og til syvende og sist øke kvaliteten i barnehagen.


Vi spør derfor:

Vil ditt parti gå inn for at bemanningsnormen skal gjelde i hele åpningstiden?

H: Om dette er en sak som løftes opp til politisk diskusjon så kan det være aktuelt for partiet å støtte. Per i dag må denne saken arbeides opp gjennom organisasjonen og saksutredes før man ta en politisk avstemming på det.

SP: Nordkapp Senterparti vil arbeide for at bemanningsnormen skal gjelde hele åpningstiden. Åpningstiden har i løpet av årene økt mens bemanningen har vært lik. Dette har ført til økt arbeidsbelastning for de ansatte gjennom å være alene med stort barneantall i lengre tidsperioder i løpet av barnehagens åpningstid mellom 07.15 og 16.30.

A: Arbeiderpartiet skal legge til rette for at bemanningsnormen skal gjelde i alle våre barnehager.

MDG: Ja, ved behov

Vil ditt parti gå inn for å øke grunnbemanningen i barnehagene i Nordkapp Kommune?

H: Her mener vi at forrige svar også gjelder her.

SP: Nordkapp Senterparti vil arbeide for å øke grunnbemanningen fordi vi mener det er det mest forsvarlige tiltaket økonomisk sett på lang sikt. Dette kan bidra til å forhindre og redusere slitasje og sykemeldinger blant ansatte, samt sikre stabilitet og kvalitet i barnehagene. Dermed vil også kostnader ved bruk av vikarer reduseres.

SV: Nordkapp SV vil jobbe for å sette inn vikarer i pedagogenes planleggingstid, slik at bemanningsnormen gjelder i hele åpningstiden. Vi vil være tydelig på at grunnbemanningen skal sikre at barn har en god og trygg barnehagedag som gjør at barn får ei god utvikling og læring i barnehagen.

Ap: Arbeiderpartiet skal være garantist for at grunnbemanning til enhver tid skal være innenfor gjeldene forskrift.

MDG: Ja

Lekeplasser

Lekeplassene i kommunen er i en elendig forfatning, de er nedslitte og alt for få. Vi viser til tilstandsrapportene, de sier at alle lekeplassene i kommunen hadde alvorlige mangler og feil. Samtidig har vi får få og små lekeplasser. For eksempel er lekeplassen ved Honningsvåg skole utslitt, og det er alt for få lekeapparater og for liten plass til så mange barn.

Gode oppvekst vilkår i kommunen er også å ha gode lekeplasser. Dette berører skolene og barnehagene.

Lek og fysisk aktivitet styrker både fysisk og psykisk helse, derfor mener utdanningsforbundet i Nordkapp at gode lekeplasser vil stimulere til mere fysisk aktivitet. Noe som igjen vil stimulere til bedre helse både psykisk og fysisk helse.

Vi spør derfor:

Hva ønsker deres parti å gjøre med lekeplassituasjonen i kommunen?

H: Nordkapp Høyre er ikke tilfreds med situasjonen slik det er nå. Vi må få avklart hva som skal gjøres med arealet utenfor rådhuset, her har det vært en god plan med bl.a tuftepark. Vi må oppgradere lekeplassene så de er trygge og kan skape rom for lek og bevegelse. Vi ønsker å sette av midler til utbedring og oppgradering av lekeplasser, noe vi mener haster. Vi må øke bolysten for de med barn i kommunen. Nordkapp høyre ønsker også å få avklart, og forbedret situasjonen for uteområdet på Honningsvåg skole.

SP: Nordkapp Senterparti arbeider aktivt for å prioritere midler i budsjettet for oppgradering av lekeplassene. Vi engasjerer oss også aktivt for å gjennomføre tiltak som for eksempel fotballbingen i Nordvågen. Vi mener også at man gjennom et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger kan evne å søke eksterne tilskuddsmidler til tiltak som for eksempel tuftepark, friluftsområder og lekeplasser.

SV: Nordkapp SV synes lekeplasser i kommunen er svært viktig, og ønsker å oppgradere og vedlikeholde lekeplassene i skoler og barnehager, og vi ønsker et attraktivt lekeområde på rådhusplassen. Vi ønsker å involvere foreldre i planlegging av fornying og utbygging av lekeplasser. Det haster å få på plass lekeplass på rådhusplassen.

Dagens situasjon med tanke på lekeområder er kritisk. SV ønsker at det skal legges til rette for økt fysisk aktivitet for barn og unge i Nordkapp kommune, og dermed er det viktig å oppgradere og vedlikeholde lekeplassene i skoler og barnehager. Vi ønsker et attraktivt lekeområde på rådhusplassen hvor barn og unge samles for sosial interaksjon og fysisk utfoldelse. SV ønsker å løfte Tufteparken, som er ferdig planlagt, videre som en del av dette uteområdet. Vi ønsker å involvere foreldre i planlegging av fornying og utbygging av lekeplasser. I løpet av tiden frem til høsten 2019 tyder det på at ca. 20 barn flytter fra kommunen, og dersom vi ikke satser mer på bolyst for barnefamilier vil dette tallet fortsette å stige. Dermed haster det med å få på plass gode lekeområder.

Ap: Arbeiderpartiet fremmet forslag på en bevilgning på 1 mill i budsjettet for 2019. Dette en bevilgning som skal gå til leker og planlegging av lekeplasser. I tillegg skal Arbeiderpartiet sørge for at lekeplasser blir en del av sentrumsplanen som skal vedtas i 2020.

Arbeiderpartiet fremmet forslag på en bevilgning på 500.000.- i budsjettet for 2019. I tillegg fremmet AP kr. 200.000.- til lekeplasser for 2018. Lekeplasser er viktig – og vil være en del av sentrumsplanen.

MDG: Åpne 10 nye lekestasjoner

Videregående skole

Å ha et godt lokalt videregående tilbud er viktig for våre ungdommer, hvert år trues Nordkapp Maritime Fagskole og Nordkapp Videregående skole (Nordkapp vgs) med nedskjæringer og bortfall av linjer. Ved nedskjæringer eller frafall av linjer må noen elever reise bort for å gå på vgs, dette fører til at retten til videregående opplæring ikke blir reell for alle. Faren for frafall er stor for mange, og ungdom på 15-16 år er ikke modne nok til å bo borte å gå på skole.

Vi har mange borteboere som går på Nordkapp vgs.

Vi vil også beholde arbeidsplasser for våre medlemmer i kommunen.

Vi spør derfor:

Hvordan vil deres parti arbeide opp mot fylkespolitikerne slik at de tilbudene vi har på videregående skole opprettholdes?

H: Nordkapp Høyre vil arbeide for å beholde de tilbudene som er ved Nordkapp vgs, og også for muligheten for at skolen kan få utvidet sitt tilbud.

SP: Nordkapp Senterparti er representert ved Hugo Salamonsen som nummer 10 på fylkeslisten. Gjennom dette engasjementet vil Nordkapp Senterparti arbeide aktivt overfor de andre fylkespolitikerne.

SV: Nordkapp SV har jobbet målrettet for å sikre et godt utdanningstilbud i fylket, og har også en heltidspolitiker fra Nordkapp SV på fylkestinget med utdanning som hovedområde. Vi vil også sikre god dialog i prosesser og sørge for at kommunen ivaretar sin rolle som vertskommune.(1)

SV vil styrke innsatsen mot frafall og sikre at alle får en videregående opplæring med høy kvalitet uavhengig av bakgrunn og bosted, vi ønsker å bruke mer ressurser på god rådgivning, oppfølging og bedre muligheter for å ta eksamener som mangler for å oppnå studiekompetanse. Den kommunale og fylkeskommunale rådgivningstjenesten må samordnes bedre. SV vil jobbe for et mangfoldig og kvalitativt fagtilbud, slik at flest mulig ungdommer får et relevant utdanningstilbud i nærheten av hjemstedet, samt et opptakssystem som sikrer rett til å gå på nærskolen, og stanse fritt skolevalg mellom fylker.

Nordkapp SV har jobbet målrettet for å sikre et godt utdanningstilbud i fylket, og har også en heltidspolitiker fra Nordkapp SV på fylkestinget med utdanning som hovedområde. Vi vil også sikre god dialog i prosesser og sørge for at kommunen ivaretar sin rolle som vertskommune.

Ap: Arbeiderpartiet har vedtatt både lokalt å regionalt at alle videregående skoler skal bestå og strukturen ligger fast.

MDG: LOSA må forbedres og tilbudene spesialiseres

Samtidig får vi mange borteboere på 15-16 år hit til kommunen. Hvordan vil deres parti legge til rette for at disse elevene skal trives best mulig i kommunen vår?

H: Ungdomsklubben har et stort potensiale for å bli en møteplass for ungdom i kommunen. Akkurat nå er den i en oppstartsfase etter en lengre tid uten aktivitet. Her ønsker partiet å bidra til å få ungdomsklubben til å bli en attraktiv møteplass for alle kommunens ungdommer. Dette kan gjøres via økte bevilgninger eller støtte til oppvekst- og kulturstyrets vedtak som omhandler arbeid som kan utvikle ungdomsklubben til å bli ungdommens nye “storstue”.

SP: Nordkapp Senterparti mener det er viktig med et allsidig og inkluderende aktivitetstilbud for ungdommene, særlig i helgene. Ungdomsundersøkelsen avdekket stor prosent ensomhet blant borteboerne, og da særlig i helgene. Vi mener det er viktig at vertskommunen Nordkapp bidrar aktivt til at kommunale tilbud kobles sammen med tilbud fra ulike frivillige organisasjoner rettet mot ungdommene. Videregående skole er også selv veldig aktiv. Det er viktig at ulike tilbud er tilgjengelig som for eksempel kino, treningssenter, alpinbakke, skytebane, idrettshallen etc.

Nordkapp kommune tilrettelegger gjennom å stille anlegg og bygninger til gratis disposisjon for barn og unge under 19 år.

SV: Vi ønsker å videreutvikle tilbudet i ungdomsklubben for å favne om videregående elever. Oppvekst- og kulturavdelingen bør også bidra til at borteboere blir ivaretatt. Vi ønsker å videreutvikle vertsfamilieordningen som et virkemiddel for trivsel for borteboerne.

Nordkapp kommune har mange tilbud til ungdommer, som f.eks. fotball, håndball, innebandy, klatring, korps, kulturskole og flere organiserte aktiviteter. SV ønsker å videreutvikle tilbudet i ungdomsklubben for også å favne om videregående elever som ikke deltar i organisert aktivitet. Et slikt tilbud bør være et sosialt samlingssted i hverdagen. SV ønsker at det tilrettelegges for jevnlige rusfrie arrangement.

Ap: Vi skal ta på alvor de tilbakemeldinger som kommer fra borteboere og fagpersonell på videregående skole. Vi skal jobbe for at våre borteboende elever og foreldre er trygge på de har det godt og trygt i kommunen. Arbeiderpartiet skal jobbe for det legges til rette for gode tilbud for elvene.

MDG: Vi ønsker å skape et trivelig miljø for ungdommen, støtte ungdomsklubben og satse på idrett.

Har dere tanker om et kommunalt hybelbygg for å avhjelpe bosituasjonen for ungdommene som kommer hit?

H: Et kommunalt hybelbygg er for vår del litt langt unna når det gjelder nye investeringer. Det vil kreve mer enn en utbygging, det innebærer også drift, vedlikehold og ansatt støttepersonell. Dette er ikke en kommunal oppgave, men må tas videre til fylkespolitisk arbeid. Et forslag vi kan støtte politisk.

SP: Nordkapp Senterparti mener modellen med vertsfamilier er veldig bra. Da kommunale hybelbygg for elever på videregående ikke finansieres av fylkeskommunen har Nordkapp kommune ikke råd til et slikt prosjekt. Som vertskommune kan vi satse tydeligere på å motivere flere husstander/familier i kommunen til å la seg rekruttere som vertsfamilier til ungdommene. Dette vil også kunne motvirke ensomhet blant de unge.

SV: SV mener at et kommunalt hybelbygg burde utredes, men per dags dato er ikke dette et reelt alternativ. Det må finnes løsning på beliggenhet for et slikt bygg, og det vil bli en stor utgift for kommunen. Samtidig fører dette til nok et bygg å drifte og vedlikeholde. Nordkapp SV vil heller jobbe for å videreføre og utvide vertsfamilieordningen, da vi ser det som en bedre ordning for unge borteboere. Da får ungdommen bo hos en familie i trygge omgivelser. Samtidig får studentene bedre oppfølgning både i skolearbeidet og på fritiden. Vi vil jobbe for bedre incitamenter til vertsfamiliene for å få flere boplasser. Dette må inn i den langsiktige rekrutteringsplanen nevnt tidligere.

Ap: Arbeiderpartiet skal legge til rette og jobbe opp mot Fylkeskommunen skal være pådriver for de beste og tryggeste botilbud for våre borteboende elever. Vertskaps ordninga er et slik tilbud som vi skal jobbe for å øke.

MDG: EN forbedring av kollektivtrafikken gir eleven den fleksibiliteten de trenger