En inkluderende, rettferdig og bærekraftig utvikling i videregående opplæring handler om å sikre at alle elever får like muligheter og ressurser til å lykkes i skolen.

Finnmark sliter med fraflytting av både makt og innbyggere, og det er viktig å sette inn tiltak for å snu denne trenden. Utdanning er det viktigste virkemiddelet i en likeverdig fordelingsmodell, og det må derfor settes inn tiltak for å styrke utdanningssystemet i Finnmark.

Utdanning er nøkkelen til en bærekraftig og inkluderende utvikling i Finnmark. Gjennom å styrke utdanningssystemet og sikre like muligheter og ressurser for alle elever, kan vi bidra til å snu fraflytting, sikre arbeidskraft til regionen og skape en rettferdig fordeling av muligheter og makt. Vi må ta vare på innbyggerne vi har, sørge for at så mange som mulig kan jobbe og bidra til å løse rekrutterings- og kompetansebehovet i regionen, og bidra til å hindre utenforskap. En sterk og inkluderende utdanningssektor er nøkkelen til å oppnå dette, og derfor er det viktig at det settes inn aktive tiltak for å styrke utdanningen i Finnmark.

SV har bidratt til å sikre et gratis måltid per dag i videregående skole, noe som er et utjevnende tiltak som bidrar til en likeverdig og inkluderende skolehverdag. Et godt kosthold har stor betydning for læring og trivsel, og dette tiltaket vil særlig være til hjelp for elever som kommer fra familier med begrensede økonomiske ressurser. SV har også styrket både borteboerstipendet og utstyrsstipendet. Dette er viktige støtteordninger for mange studenter, både for de som må flytte hjemmefra for å gå på videregående skole og de som velger yrkesfag. Dyrtiden har gjort at det meste har steget i pris uten at det har vært gjort justeringer i stipendene. Denne styrkingen bidrar til flere kan velge å ta høyere utdanning, selv om de bor et stykke hjemmefra eller trenger særskilt utstyr i forbindelse med utdanningen.

I dagens samfunn og arbeidsliv stilles det høye krav til utdanning og kompetanse. Uten tilstrekkelig utdanning kan enkeltpersoner bli ekskludert fra arbeidsmarkedet og muligheten til å tjene en stabil inntekt. Dette kan føre til økonomisk vanskeligheter og sosial isolasjon, som gjerne kan ende i såkalt utenforskap. I tillegg til de negative konsekvensene for den enkelte, er høyt utenforskap en kostbar affære for samfunnet i form av tapte skatteinntekter, økte velferdsutgifter og ofte økte helsekostnader.

SV ønsker en videregående skole som gir enkeltpersoner muligheten til å lære faglige ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å kunne få jobb i det moderne arbeidsmarkedet, uavhengig av deres bakgrunn eller økonomiske ressurser.

Gjennom utdanning får enkeltpersoner kunnskap og forståelse om viktige samfunnsproblemer og hvordan man kan løse dem. Vi står overfor et grønt skifte som vil kreve høy innovasjonsevne og utdanning vil være helt avgjørende for å kunne finne løsninger på lokale, nasjonale og globale utfordringer.

Dette vil SV gjøre:

- Videreføre og utvikle dagens desentraliserte skolestruktur og videreføre LOSA-modellen, som har vist seg å være viktig for å opprettholde tilbudet i distriktene.

- Utvikle og gjennomføre alternative vurderings- og eksamensformer, som kan være mer tilpasset ulike elevers læringsstiler og behov.

- Lovfeste retten til læreplass, slik at alle elever som ønsker å ta fag- eller yrkesopplæring får muligheten til det. Dette vil bidra til å sikre fremtidig kompetanse og arbeidskraft i regionen.

- Satses på et bredt og desentralisert fagskoletilbud i Finnmark. Dette vil gi flere muligheten til å ta videreutdanning og spesialisere seg innen ulike fagområder.

- Utvikle en strategi for å møte rekrutterings- og kompetansebehovet i regionens arbeidsliv de neste årene. Dette kan inkludere samarbeid mellom skoler, næringsliv og offentlige instanser, samt tiltak for å tiltrekke seg og beholde kompetent arbeidskraft i Finnmark.

- Sikre tilgang til elevhybler for alle borteboere. I dag er Honningsvåg i Nordkapp det eneste stedet med videregående skole som ikke har dette tilbudet i Finnmark. Dette vil Finnmark SV jobbe for å endre, slik at alle elever får et trygt og godt botilbud mens de tar sin utdanning.

Det er viktig å se på utdanning som en investering i fremtiden. Gode utdanningsmuligheter er avgjørende for å bygge et sterkt og konkurransedyktig samfunn. Derfor er det nødvendig å sikre at alle har like muligheter til å ta høyere utdanning, uavhengig av økonomi og bakgrunn.

Godt valg!